تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان - داریوش بزرگ سخن می گوید..
چهارم دی 89

داریوش بزرگ سخن می گوید..

   نوشته شده توسط: احسان خان محمدی    نوع مطلب :داریوش نامه ،

به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود.

 نه آن مرا میل است که شخص توانائی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود.

مرد دروغگو را دوست نیستم. تند خو نیستم. آن چیزهائی را که هنگام خشم بر من وارد می‌شود سخت به اراده نگاه می دارم.

نه مرا میل است که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل است که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل است اگر زیان برساند کیفر نه بیند.

مردی آنچه بر علیه مردی بگوید آن مرا باور نیاید، تا هنگامی که سوگند هر دو را نشنوم.

آنکه را نافرمان می بینم و آنکه را غیر نافرمان می بینم و انکه را غیر نافرمان می بینم، آنگاه نخستین کسی هستم با هوش و فرمان و عمل، چون نافرمان و غیر نافرمان را می بینم، بیاندیشم.

هنرهائی که اهورامزدا بر من فرو فرستاد، و توانستم آنها را به کار برم، بخواست اهورامزدا آنچه بوسیلۀ من کرده شده با این هنرهائیکه اهورامزدا بر من فرو فرستاد کردم.

ای مرد، نیک آگاه ساز که من چه جور آدمی هستم و هنرمندیهایم از چه نوع و برتری ام از چه نوع می باشد! آنچه به گوش تو رسید برای تو دروغ ننماید! آنچه را که بتو دستور داده شده بشنو!

(گزیده ای از متن کتیبه داریوش بزرگ در نقش رستم، آراگاه داریوش)