پایگاه اطلاع رسانی تاریخ و تمدن پارسیان http://gard-e-javid.mihanblog.com 2018-12-09T13:49:57+01:00 text/html 2015-10-31T12:53:12+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی اطلاعیه افتتاح سایت عقل سرخ http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/316 <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به نام او که در همین نزدیکی است </span><br><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><br><br></span><br><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><font size="5"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"></font></span></p><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="4">ای مزدا ، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه ی ژرف جست و جو کردم و با دیده ی دل نگریستم دریافتم که تویی سر آغاز و سر انجام همه چیز. تویی سر چشمه ی خرد و اندیشه و تویی آفریننده راستی و پاکی و تویی داور نیک کردار مردمان جهان.</font><br><br><br><br><font style="font-family: wingdings;" size="4">درود و سپاس بر تمامی دوستداران قلب هفت اقلیم ، ایران گرام </font></div></div><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><br>با تاخیر خیلی زیاد خدمتتان رسیدیم...... <br> پیرو اطلاعیه قبلی که نوید افتتاح سایت رو به شما گرامیان داده بودیم .... <br>خدمتتان عرض میکنم در حال حاضر مدیریت گارد جاوید&nbsp; با کادری مجرب و کار آمد و با تجربه تر به زودی زود سایت جدید را افتتاح خواهد کرد ...<br><br>سایت جدید با عنوانی جدید در خدمتتان خواهد بود که تمامی اهداف و فلسفه فکری ما را در بر خواهد گرفت ..<br>سایت عقل سرخ با بخش بندی های جدید و فعالیت های گسترده تری در خدمت شما قرار خواهد گرفت ....<br><br>امیدواریم این شروع دوباره با حضور شما سبز تر و پربارتر شود .. <br><br>درادامه متنی را قرار دادیم تا با فعالیت ها و فلسفه سایت جدید آشنا بشوید ...<br><br>مدیریت گارد جاوید :<br>احسان خان محمدی <br><br><br></span></p><hr><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><br><br>«عقل سرخ» عقلی است که از جزئی بودن و مصلحت اندیشی و معاش اندیشی بیرون آمده و با شکستن قوانین تحمیلی برخود ، خود را آزاد کرده و بسوی عقل کل شدن تعالی یافته و تبدیل به «عقل سرخ» شده </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">است </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">زمانی که عقل به مرحله ای فراتر قدم میگذارد ، عقل تبدیل به دل می شود ، و دل عاشق میشود و به عقل سرخ مبدل میگردد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و رنگ سرخ را از عشق هدیه می گیرد .درست مانند آهن سرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و سیاه و سختی که آن را درون کوره ی ذوب می گذارند . بعد از چندی همین آهن سرد و سیاه و سخت سرخی می گیرد و تبدیل به آتش میشود و حامل نور می شود <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">عقل سرخ به مانند پرنده ای است . پرنده ای که در بند نیست . </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اسیر شرایط زمانی و مکانی نیست. هیچ چیز مانع حرکت و پرواز آنها نیست. آنها می</span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">توانند تا آنجا که توان و قدرت دارند تعالی یابند و بالا روند. می تواند از زمین، از این دامگه، بلند شود به آسمان برود.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پرنده تجسم و رمز آزادی و در بند نبودن و تعالی یافتن است.<br> <br> <br> من آن بازم که صیادان عالم </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">همه وقتی به من محتاج باشند </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شکار من سیه چشم آهوانند </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">که حکمت چون سرشک از دیده پاشند </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به پیش ما از این الفاظ دورند </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به نزد ما از این معنی تراشند </span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><hr><br><br><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">پایگاه پژوهشی و فرهنگی عقل سرخ بر آن است که با تشکیل تیمی مجرب و کار آمد به بررسی و پژوهشی جامع و شامل پیرامون تاریخ ، هنر و فرهنگ ایران زمین داشته باشد.. <br> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و از این دریای بی کران فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی بهترین استخراج را داشته و پلی ارتباطی میان جامعه امروز و گنجینه نیاکانمان باشد ... </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و با تمسک جستن در ضمیر ناخود آگاه جمعی ما ایرانیان که ریشه در اساطیر ما دارد به هویت اصلی خود دست پیدا کنیم . </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><br> امیدواریم از این خاک حاصلخیز وطن عزیزمان بهترین بذر برداشت شود ... و از همراهی با مجموعه عقل سرخ نهایت استفاده را برده و لحظات خوشی را با ما سپری کنید .... <br> تارنمای عقل سرخ به هیچ جناحی وابسته نیست و تنها برای این مرز و بوم است .</span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br> <br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> text/html 2012-02-08T09:13:00+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی «ابوریحان»، پیشتر از «نیوتن» قانون‌های فیزیک را شناخته بود http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/163 &nbsp;<strong>«دانش‌هایی همانند اندازه‌گیری زاویه‌های گوناگون زمین، رصد خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی و برآورد شعاع و قطر زمین را نخستین‌بار ابوریحان بیرونی، دانشمند ایرانی، انجام داد. او بسیار پیشتر از نیوتن و کپلر قانون‌های فیزیک را شناخته بود. در حالی که ما گمان می‌کنیم که این دانش‌ها دستاورد باخترزمین است و آن‌ها بودند که برای بار نخست به چنین شناختی دست یافتند. پس اگر دانش در ایران ادامه پیدا می‌کرد و کسانی بودند که شیوه‌ی دانشورانه‌ی ابوریحان را ادامه بدهند، چه بسا امروز ما از دید علمی بسیار پیشرفته‌تر از باخترزمین بودیم.»</strong> text/html 2012-02-07T08:35:55+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی در دو روز آینده پل پاپیلا زیر آب می‌رود http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/162 <img src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1390/11/17/100803495771.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><font size="3"><sup style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>جام جم آنلاین: باقیمانده پایه‌های پل پاپیلا با شروع فاز دوم آبگیری سد گتوند علیا، تا دو روز آینده به زیر آب می‌رود.<br><br>پرونده پل ساسانی «پاپیلا» در حالی بسته می شود که این پل تاریخی به دلیل حفاری های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه که به وسیله بیل مکانیکی انجام شده بود، مشکلات فراوانی را تجربه کرد. بخش های باقیمانده پل تاریخی پاپیلا متعلق به دوره ساسانی و در محدوده ...شهرستان «لالی» استان خوزستان واقع شده است. <br><br>این پل سال گذشته در نخستین همایش ملی ثبت آثار تاریخی، معنوی و طبیعی ثبت شده بود. بنا به گفته کارشناسان میراث فرهنگی این پل با قطعه سنگ های ساروجی به وزن یک و نیم تن با ابعاد شش ونیم در شش متر و ارتفاع هفت متر ساخته شده است. از نظر باستان شناسان مطرح اروپایی این پل که طاق های آن از نوع ضربی بوده، محور تجاری فرهنگی زاگرس میانی، شوش و سایر فرهنگ ها و تمدن های بین النهرین است. این پل دارای شش پایه بوده که یکی از پایه ها به وسیله سنگ های رودخانه پوشیده شده است. <br><br>اما مدتی است که به دلیل حفاری های غیرمجاز به شدت تخریب شده است. این پل پیش از صدور مجوز آبگیری از وضعیت پایداری برخوردار نبود و جمع شدن آب بر دیواره ها و لابه لای سنگ ها باعث ریزش هایی شده بود این درحالی است که هیچ اقدام مرمتی نیز برای آن انجام نشد. (مهر)<br><br></sup></font><img src="http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/02/753208_orig.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><font size="3"><sup style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><br></sup></font> text/html 2012-01-29T13:57:02+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی عصارخانه ایرانی جاذبه ناشناخته ایران زمین http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/161 <div> <img src="http://www.taknaz.ir/user_files/L132588169282.jpg" alt="عصارخانه ایرانی جاذبه ناشناخته ایران زمین + تصویر"></div> <span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><br>عصارخانه(حصارخانه) </span></strong></span><span style="font-size: small;">در شهرهای قدیم ایران به آسیاب‌های مخصوصی اطلاق می‌شد که از آنها برای خرد کردن مواردی چون سنگ و زردچوبه و فلفل و امثالهم استفاده می‌شد. عصارخانه عبارت از محوطه‌ای بود که در وسط آن دو قطعه سنگ گرد بر روی هم قرار داشت و این دو قطعه سنگ از یک طرف با اهرمی به یک رأس چهارپا، مثل الاغ یا شتر یا قاطر یا اسب متصل بود. با حرکت کردن حیوان، که به صورت دورانی صورت می‌گرفت، سنگ روئی آسیاب به حرکت درمی آمد و با گردش این سنگ، آنچه از موادی که به وسط سنگ مزبور ریخته می‌شد، نرم می‌گردید.</span> text/html 2012-01-15T14:09:36+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی استفاده از عدد پی در ساخت تخت جمشید http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/160 <strong><strong>مهندسان هخامنشی راز استفاده از عدد پی (۳/۱۴ ) را دو هزار و ۵۰۰ سال پیش کشف کرده بودند. آنها در ساخت سازه های سنگی و ستون های مجموعه تخت جمشید که دارای اشکال مخروطی است، از این عدد استفاده می کردند.</strong></strong> text/html 2012-01-11T11:18:18+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی تامین اجتماعی در ایران باستان http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/159 <p style="text-align: justify;"><font size="3">ایران کشوری کهن و دارای میراث ارزشمند فرهنگی و تمدنی است که حفظ و اشاعة آنها بین نسل‌های مختلف ، وظیفه ای فرهنگی و انسانی محسوب می شود. در سال ۱۳۱۲ شمسی و در کاوش باستان شناسی تخت جمشید به خانه ای برخورد کردند که تعدادی لوح گلی در آن قرار داشت و چون متن آنها به زبان دوران هخامنشیان نوشته شده بود ، در سال ۱۳۱۴ این تعداد لوح پس از عقد قراردادی بین دولت ایران با دانشگاه شیکاگوی شمالی به آمریکا انتقال یافت . <br></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="3">پروسفور بریستد شروع به ترجمة نوشته های حک شده بر روی لوح‌های نمود ، ولی از آنجا که پس از مدت کوتاهی دارفانی را وداع گفت ، ترجمه آنها به شخصی به نام پروفسور کامرون واگذار شد . کامرون با طبقه بندی موضوعی و شماره‌گذاری آنها در دو جلد ، به ترجمه و تحلیل پرداخته است و بعدها نیز پروفسور «هولاک» ، بخشی از آنها را ترجمه و منتشر کرد که براساس مستندات ، توجه به موارد ذیل حائز اهمیت است :</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="3">........... ( ادامه مطلب )<br></font></p><br> text/html 2012-01-11T11:03:45+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی کوچ آریاییان، از مفاهیم من در آوردی دوران استعمار http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/158 <font size="3"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBody" class="lbl">چندی پیش درگیر پژوهشی دربار‌ه‌ی مساله «کوچ» یا بهتر بگویم کوچ های آریاییان به فلات ایران بودم، و در دمادم همین پژوهش ها بود که با پدیده‌ی کم و بیش نوینی که تازگی ها در میان دانشمندان هندی باب شده است، آشنا شدم. امروزه بسیارند پژوهشگران نوگرای هندی که دیگر سخنان سده های پیشین درباره‌ی «کوچ آریاییان»، برایشان پذیرفتنی نیست؛ و اینک به نظریه‌ی «آریاییان بومی» گرایش پیدا کرده اند. (آریاییان بومی هندوستان) آنان بر این باورند که تاریخ نگاری چند سده‌ی پیش در خاور(:شرق)، پرداخته‌ی دوران استعمار بوده و با هدف های ویژه‌ی سیاسی- اقتصادی انجام یافته است، و آن تاریخ نگاری ها، امروزه دیگر مستند نیست...............<br><br><font size="3"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">بن مایه :</span></font><br><br></span></font><table dir="rtl" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td height="15"> <font size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblNameDarj" class="lblNameDarj">دکتر آزاده احسانی</span></font></td></tr></tbody></table><br><font size="3"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBody" class="lbl"><br></span></font> text/html 2012-01-11T10:58:47+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی سنگ‌نگاره‌ی «انسان بالدار» هم از دست رفت http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/157 <table dir="rtl" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20"><br></td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="25"> <tbody><tr> <td width="15"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBullet" class="lblBullet">●</span> </td> <td> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblTitr1" class="lblTitr1">پروژه‌ آب‌رسانی، جان 2500 یادگار هزاران‌ساله را گرفت</span> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="20"> <tbody><tr> <td width="15"> <br></td> <td> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblTitr2" class="lblzirTitr">سازمان میراث هنوز از ارزش سنگ‌نگاره‌ها ناآگاه است</span> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td height="15"> <br></td> </tr> <tr> <td height="15"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblNameDarj" class="lblNameDarj"><br></span> </td> </tr> <tr> <td valign="top" height="200"> <span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBody" class="lbl"><p dir="rtl" align="justify"><strong><img alt="" src="http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/%D9%A1%D9%A5/1_orig.jpg" width="250" align="left" border="1" height="175" hspace="10">پروژه‌ی آب‌رسانی از سرچشمه‌های رود كارون در لرستان برای برآورده كردن نیاز آبی شهر قم، جان ٢٥٠٠ سنگ‌نگاره‌ی هزاران‌ساله‌ی تیمره را گرفت.</strong></p><p dir="rtl" align="justify"><strong></strong>محمد ناصری‌فرد، پژوهشگری كه سال‌هاست روی سنگ‌نگاره‌های تیمره، پژوهش می‌كند، در این باره گفت: «این رخداد از آن روی افتاده كه هنوز سازمان میراث فرهنگی از ارزش این سنگ‌نگاره‌ها، آگاهی ندارد. اگر به ارزش این سنگ‌نگاره‌ها پی برده بودند، دست‌كم، طرحی ارایه می‌شد كه به جای ویرانی، فرایند نجات‌بخشی انجام شود. حتا پیش از گذر لوله‌های آب و ویرانی‌های انجام شده، می‌توانستند با طرحی برنامه‌ریزی‌شده، این سنگ‌نگاره‌ها را به جایی همچون موزه منتقل كرد.»</p><p dir="rtl" align="justify"><br>ناصری‌فرد با اشاره به این‌كه هم‌اكنون تنها موزه‌ی صخره‌ای جهان در كالیفرنیای آمریكا، است، گفت: «شاید اگر این نجات‌بخشی درباره‌ی سنگ‌نگاره‌های تیمره انجام می‌شد و موزه‌ای سقف‌دار یا روباز برای سنگ‌نگاره‌ها در نظر گرفته می‌شد، به جای از دست رفتن میراثی كه برگشت‌پذیر نیست، می‌توانستیم، صاحب دومین موزه‌ی صخره‌ای جهان باشیم.»&nbsp;</p><p dir="rtl" align="justify"><br>او گفت: «شوربختانه در روند این آب‌رسانی، انسان‌بالداری كه نمونه‌اش تنها در «yellow park»، آمریكا پیدا شده بود، نابود شد و همه‌ی این‌ها را باید به پای كم‌كاری سازمان میراث فرهنگی گذاشت، سازمانی است كه متولی یادگارهای نیاكانی است و باید بهترین رویكرد را برای پاسداری از آن‌ها به كار می‌بست.»</p><p dir="rtl" align="justify"><br>به باور این پژوهشگر كه درباره‌ی این سنگ‌نگاره‌ها كتابی پژوهشی نیز دارد، تنها با سنگ‌نگاره‌های تیمره است كه می‌توان روند دگرگونی خط را پی گرفت، چیزی كه نمونه‌اش در هیچ‌كجای جهان نیست. با این نگاره‌ها می‌توان شیوه‌ی زندگی، آیین‌ها، شیوه‌ی رام كردن اسب، سگ و... را دید. در این مجموعه، نگاره‌هایی هستند دیرینگی‌شان به هزاره‌ی نهم پیش از میلاد می‌رسد و زنانی را نشان می‌‌دهد كه در حال رام كردن حیوانات هستند.</p><p dir="rtl" align="justify"><br>او با اشاره به این كه در گستره‌ی «خمین»، ٢١ هزار نمونه از این سنگ‌نگاره‌ها تاكنون پیدا شده، گفت: «بی‌گمان اگر كسانی كه متولی میراث هستند، برنامه‌ای تعریف كنند و در قالب این برنامه از این سنگ‌نگاره‌ها، پاسداری شود، می‌توان با پژوهش، بخش‌های بسیاری از تاریخ این سرزمین را روشن كرد.»<br>منطقه‌ی تاریخی تیمره در شهرستان خمین، کامل‌ترین و كهن‌ترین مجموعه‌‌ی سنگ‌نگاره‌های ایران و جهان را در دل خود دارد.</p><p style="font-weight: bold; font-family: courier new,courier,monospace;" dir="rtl" align="justify"><font size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="4"><span style="font-weight: bold;">بن مایه </span></font>:<br></p><font size="4"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblNameDarj" class="lblNameDarj">خبرنگار امرداد - میترا دهموبد&nbsp; </span></font></span></td></tr></tbody></table> text/html 2012-01-06T10:36:23+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی آموزه‌های اشوزرتشت و دموكراسی كوروش http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/156 <font size="3"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBody" class="lbl">در دین زرتشت، بشر موجودی است كه اهورامزدا را در رسیدن به پیروزی كمك می‌كند. تاریكی و جهل و گناه، پروردگار و لشكریان اهریمنند و شكست این لشكریان به دست بشر ممكن است. بشری كه مددكار خداست بالطبع مقام و احترامی ارجمند دارد و شخصیت او گرامی است.</span></font> text/html 2012-01-06T09:18:28+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی حذف سلسله های پادشاهی از کتابهای درسی ایران http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/155 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش گفت: در تغییر محتوایی کتاب تاریخ سلسله پادشاهان حذف می‌شود نه شاهان.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span><br><br><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2011-12-23T20:25:00+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی اطلاعیه http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center; font-family: wingdings;"><font size="5">به نام او که در همین نزدیکی است<br>&nbsp;<br><br style="color: rgb(0, 0, 153);"></font><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="4">ای مزدا ، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه ی ژرف جست و جو کردم و با دیده ی دل نگریستم دریافتم که تویی سر آغاز و سر انجام همه چیز. تویی سر چشمه ی خرد و اندیشه و تویی آفریننده راستی و پاکی و تویی داور نیک کردار مردمان جهان.</font><br><br><br><br><font style="font-family: wingdings;" size="4">درود و سپاس بر تمامی دوستداران قلب هفت اقلیم ، ایران گرام </font><br><br><div style="text-align: right; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">در ابتدا پوزش ما را برای چند سواحی غفلت پذیرا باشید . لازم به ذکر است که ما هموندان تارنمای گارد جاوید سخت در پی تبدیل کاربری تارنما از وبلاگ به سایت با لوگوی جدید بوده ایم . و سر انجام این تلاش ها این بود که ما مژده این تبدیل کاربری را به شما دوستداران تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم پیشکش نماییم.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لذا پوزش ما را از این غفلت پذیرا باشید.<br><br style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;">در آینده ای نه چندان دور ، گارد جاوید را با لوگویی جدید و سرفصل هایی هدفمند شده خواهید دید. </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">به این ترتیب از شما درخواست می کنیم که&nbsp; ما را در هدفمند کردن سر فصل ها با پیشنهادات هوشیارانه خود یاری نمایید</span>.<br><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="5"><br></font></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="5">شاد زی و شادی گستر<br><br>تارنمای گارد جاوید</font><br></div></div><div style="text-align: right; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="3"><br></font></div></div><font style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;" size="4"><font size="3"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"></font><font size="3"><br style="font-family: times new roman,times,serif;"><br><br></font></font><font size="4"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"></span></font></div> </div> text/html 2011-11-17T15:56:10+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com محمد توصیه‌نامة طاهر ذوالیمینین به پسرش عبدالله http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/153 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-ansi-font-size: 12.5pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=rtl lang=FA><FONT size=5>طاهر ذوالیمینین- فرماندار سراسر ایران در اواخر قرن دوم هجری- توصیه‌نامه‌ئی به پسر و جانشینش عبدالله نوشته است كه بیانگر روحیة حكومتگرانِ ایرانی درعهد عباسی است. تمامی توصیه‌نامه را طبری (تاریخ طبری: 5 / 156- 160) با استفاده از آرشیو دربار خلافت عباسی نقل كرده است. من در اینجا بخش مهم آنرا می‌آورم...</FONT></SPAN></SPAN> text/html 2011-10-30T11:38:41+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com احسان خان محمدی روز جهانی کوروش (cyrus day) http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/152 در 2500 سال پیش معبدی هرمی شکل نماد و قلب شهری با شکوه به نام بابل بود. پهنه ی یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخی.<br>در 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد در شهر بابل تا جایی که چشم کار می کرد پوشیده از انبوه مردمی بود که هراسیده و دل نگران چشم به راه مردی ایستاده بودند که کشورشان را فتح نموده بود. آنها آمده بودند تا ببینند که گشاینده کشورشان چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد زد.<br>در آن زمان معمولا فرمان روای شکست خورده متحمل مرگی دردناک می شد. به زنان تجاوز و معابد و اماکن مذهبی آن سرزمین مورد احانت و آن نیک بختانی که از دم تیغ می جستند به بردگی گرفته می شدند و شهر نیز غالبا به کام آتش سپرده می شد. این رسم همیشگی فاتحان بود که به اصطلاح عدل فاتح می نامیدند.<br>اما این مرد فاتح معمولی نبود. با آن که آوازه گذشت و مدارای این فاتح در سراسر گیتی زبانزد شده بود ، آن روز در نبود اخبار&nbsp; دقیق کسی نمی دانست چه آینده ای در پیش رو دارد.<br>هنگامی که او از ارابه اش پیاده شد و از پله ها به بالا رفت ، فضا آکنده از احساسات انبوه مردم شد. احساساتی نه از شوق دیدار<br>بلکه فریادی که درخواست بخشش داشت.<br>همین که او لب به سخن گشود جمعیت خاموش شد. این بار همچون گذشته این پیروزمند امید رعیای تازه را بر باد نمی داد.<br>او شروع به کاری کرد که تا آن زمان هرگز جایی شنیده نشده بود.<br>او ستایش کرد مردوک ، خدای بابلیان را<br>پس از آن در یک دم فرمان داد تا درهای زندان ها را به روی صدها هزار برده بابلی بگشایند که در میانشان بیش از صد هزار یهودی یافت می شد که 60 سال در بابل اسیر بودند.<br>و فرمان داد که هر کس در ستایش خدای خود آزاد است و در هرکجا که می خواهد زندگی کند. این بود فرمان انقلابی کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری بزرگ پارس.<br>این رویداد گسستی تاریخی را در رسم همیشگی فاتحان به جای گذاشت که دو بار از آن در تورات یاد شده است.<br>خداوند در دل کوروش پادشاه پارسیان ندا داد که آن فرمان را در همه ی سرزمین ها پخش نموده و بر کتیبه ها نوشته.<br>نقل از عزرا . بخش نخست.<br>و چنین نگاشته شد:<br>"" ... آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم ، همه ی مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند...نگذاشتم رنج و آزاری به مردم<br>این سرزمین وارد آید. برده داری را برانداختم ، به بدبختی آنان پایان بخشیدم...""<br>و به این سبب بود که اولین منشور حقوق بشر گیتی نگاشته شد..<br><br> text/html 2011-10-29T12:46:10+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com محمد روز جهانی کوروش کبیر فرخنده باد http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4REqRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAExAAIAAAAbAAAIVgEyAAIAAAAUAAAIcodpAAQAAAABAAAIhuocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUyBXaW5kb3dzAAAyMDEwOjEwOjI4IDAwOjIxOjA5AAAIkAMAAgAAABQAABD4kAQAAgAAABQAABEMkpEAAgAAAAMwMAAAkpIAAgAAAAMwMAAAoAEAAwAAAAH//wAAoAIABAAAAAEAAAK8oAMABAAAAAEAAAG26hwABwAACAwAAAjsAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxMDoxMDoyOCAwMDoyMTowOQAyMDEwOjEwOjI4IDAwOjIxOjA5AAAA/+EJ2Wh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w+QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTIFdpbmRvd3M8L3htcDpDcmVhdG9yVG9vbD48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxMC0xMC0yOFQwMDoyMTowOTwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PC9yZGY6UkRGPjwveDp4bXBtZXRhPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+/9sAQwAEAwMDAwIEAwMDBAQEBQYKBgYFBQYMCAkHCg4MDw4ODA0NDxEWEw8QFRENDRMaExUXGBkZGQ8SGx0bGB0WGBkY/9sAQwEEBAQGBQYLBgYLGBANEBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgY/8AAEQgA2wFeAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A+fLHTg3yvI3OCMdl/XFattYxl1AJ2sxVcMR2/wA/lU8OmSGESwZDtlcruAx0/D1+lTW+nylnkQFkTAXa3AbH9euMV885FGjbQ26KsKk7V6dj0610UFnGLUM2S+cDHIIFY+n20kyCObdHwGIIxx0xXRxNG0YVY1MYGcDn6fr/ACrGTsSyAHyrXduYsPlK5zk9hz3rV0jS/LZHnkLMzE9Dgc9vQY6D2qGNIyyyJEeeh69+oH4fpWjZG4Qs+CADtXqxqkYtJGkmhxByULZPG44+Y9ecVZuLXbHwGznJxzgdOfXpUtvKH27wT0GQeP1q4xZh+6T5855HJ57YotcVzFvLBpDbyxFyIW5VRxjv2/H8K247N2QFy428FTxVzQ4pLnc7AIU4MYA6cdz1rZihxE6pG+U+XPAJ9P6U2hxkY9vbM/3wNgGT3IP5VJHpkZeSXC/Mx4I6fj61vW9gxw4QK23HuP0q6mmxLCyljjoCDkGly3NF3OOuIDFKwVBuXhS3Of8AP+NQRWCtK0Z+VgxY47/09a7abR0kUuVUAdM/l/Ss46S0V6HQIvckVDiUZ1tpAeEvGMADHrmq1xoP2i8ZCDhhypPH15FdxaWO1VB2bsY4HOcf5/KobjT2jZihwB1XFLksB5/aeHhbXEipFHLiU8EdOnTH071rJpDjcI02EDjavBrdMJjuDiLbvHJxjnHT+uamSMfeOSOQAeD/AJxRFNkSZy8mhZUSNCRjqD/Tv2rF1mwQWwljRgoDAsTjcfrXoLxoY3LOARxg/wCfpWHe6c91GoIACEg8dfetUiW7nG21v9okQq0TnA81GBGcjn8+DWxb2UUCM6hxgfcBzjGf8/lU8WmJDdNJCJeO5GBnpxVlwVdpEB3t2Ix/+qqSEZEZD3RjnkwDzgDGeeh9ef51buE8wmMjYTgen+elBsP3wmKAg8biKtxqHTAA3AYAJGeKu4rXOL1qxK3kQzwPmbk/KD3/AENT2YWG2bzFSRfLB2o/zEeg9a1tV0S5ktZpHcYbCoQxztDAj8Qc1Tt9OmS1gUzndGwXaTjIAOefXofwxRzIOXUyLi2keWU4MjKoJIQqO/H8vyq8qS2WntiUqQo5A3fh16fWtZtF8rUEnMjNzlVxj0/Ic1qR6fFIpLQjCrg5PB/Dv1pxdhnKwXQnszdSxBSR5ZfGC7ZGRnv2/PpVSe1mF0qxqXcr8+1ScHuf516AmkwraeWsQXJycD169qbb6XDBhYifMTcBgYJx6VfPbYLNnHJp7yQiK6GSME7yfl7jnqCc5ry7U7GODxTezwwXIVr6WMNMOhVVLAckkZYHPHXGBjFfQaaR5oeVGcsfmVTkDIHGe/rXm+m2txdeK4tOurDbbQy6hOVBjZZWNxGVkKdSpBbnGBn5huIrnxEXVi4pkzhzqxydxpInj0mSWKQxqmGQ/LvjEzlgCD7n8K1P+EMurE3CaZrctrbvjdGU8zGDkZGQDj6V3virRpVs7a9t7ZHWNDG8QB+UHGOPQY7etVtLu4tT0gyTAxXNsv73jkqP4/xxz71wUmoVXSn5Wf5kRik7M5jS/Ccd9praddXE9wNpYTyNlgxyc+2Dnp24rAM2oaTpVzpGHRnO3O47omGQw/EZGePX3r0HwTZzX0l1rV+qzsJilvGrHbEpAJwMdTu6n0rpdS8GWGsTGWeHy5iNu+LHT345/LsK0qRnWiqlPT9UV8dpRPA9O0u/MSz7WBjYMrr+JB+teoW2nx634Stp9XvVtZ4JCguHxh+h59c8dO65rpT4Bezt1XSVSVgpJ8/BOfQdu9JZ+Cb6WeMaisUKFf3oT5jn/Z6/zH0Ncap11NxlC6f3feKMWlY81n8PXV9q1tBauzNIwPBztHdvwHP4V0Wp2MiLs8t8hj09Mc/rivQZdO0vw7HGYbZR5jhHmfkrwTz7ZA6Y/wAcDXNR0yztZ5Z54GQg7EhkVnOfQA//AFq6sNSWHi1OWptFqEbHgHxCJVobUhokcGd165JJC8e3NcbfaQlnYLbPJIpOHklDFM8HK56Y56H+tei+JFj1nU7m/mgVyoAVck7UAwBwfoPc1H4gi/snVpLLUbSBIp4A8RVT+74I2sOcjIPbuK1oYhSu0ZxnzNtnkM1rpLpGUn25+UlZh29c5/pWfL9ghH7ovtPoNxI7e3A4rtrrwckplu9GljlgCb9iMGz6hT7Z6e3tXKSadLPKVgimfb95kjLY9Acfj+VdsKqvoaXt0PbEtoXnlYvMZMlQrdDzx+mfzretdLQmOJkDIACTuyM4z/j+dUNMFtJcvGioYYzuYhdoJ5I478g9P16V0VgqYEz4WSX5Qjg4BU89f/1DHXHNYNlXdxYtLWSRi0ZVcnhhgc9x9OlWbfT0jzHGxCHoVxkmtiOzjAihVhsA/e7ezd+mP8npV1bWJrY3MTEDAAx0P4/h+NRcDNsdMQfvmO5APl4Ax+X9K0rbTYpDvCkDPBPNSQwLbtHHIuF25GOpxn/H/PFdBpKRXEeCy4YdB+WPp1pJO9yZNMzrbRg1s7l9z8FVA4BI557dxT4LRkdYpSvHHzHA46HP1/lXWNZosYEQWMBfu4/PismW2kN0C8W9WzwB0OR+J6VtFmbiJpkcUsnyDZsOGyOp9a3ktY2KFW8wnsf6VnwWZkKPINhU9hgH8K0pIFiaG4DSbIwdyhjyvGT+AGfw96LhFWLcMJjj8w9TnqOR7VdjRZlaORQmMcf3uhzSlGkkVQhEaeo6n+tU5rzydbtrZYnIlZ1L7CduFVuTjgHn9D2qn3LTsW5IAwwV4HvUU1s2A2FwMAHrg9B+tX4908KtJF5blclQc0Sw3rBfs8SsVZdoY9ecFvw/rn61YbY1IAhHAPJOTUEq5dmOBt/SpvLuI7UeX91QEG45O0Hr+IAqG++0R2TSQQiV8Zx/eOcbfyycHrjHqQpLQbZVjt/OtvMdMHLDBHI2sR/n6mojbxxMS+0MBjp196tRTSQW/wDpLiSRgDwwOTtAPb2z+PpiqN/dPJF8xA7DCjNZibuV3lVk3FOpxtAxVCeUCUgSDa/ACnn19KqXeqK+trpMY8+YjzZtuAY48EgEerEKMejH2pxRvtDO7lVBIIIwR1456/8A16UZJ7EsbtAYqM7uScEj8ce9V5rcsWPp2GcVMuHkOQTg8ADitG3gBi2SMOpPUVtsIptECg245HX0/wAKhaCMHepVHAIBPOf88Voujxg+WCWzngkAVTVdg27iJGPOV68/y6UFJmXrMkcenRWyyhw5AVhluM9eOvJzS6ZZwiFD8uAvC4xk+pHrTNV0+5kgjkyRhsEhecHPX86uafBELcPjEjEkjk8knmk7CvrcQwrjevCA/wAXrWhYwRSNnduGcEA5Bx7Vas9KU2GySNlDMT84OTx79+taGm6HDYuxiQgOQ3OfmPTvQirXFjtYzGAYx6fd6VP/AGZCwGEByOe1aqQIqkuOOv0qxFFFxxgjoB0q0mykjmZI1SOX90wRQWJAJzgZ/UZrlrPS0MljqNjHugu7eaRtyfMCZUKAnkDCtgjnkA9ia7fxBNp8CrHcuwUfPKq5+Ydl/r16DHRqpQ2nk3yyNOCoEqBJlw2DJkc5zgAKMDrgZPFYTvzWQHJa5fXGm2sDW8Kyl+GdiSFIzuGPyrzq9CvNJPZgwXTZAgTKhiRzs9eM/LyT2B7eyarpEeoQzRnazkZUD5Rke2Dn0/GuFvfDVyb6O5+yJMqEmWJHDFD0Oc9T155rx8fTqqpfVr8jKom9jnPBt9daNdS+YjSRMV8yMkdfUcdun4H8PUNI1G01BRNb3CiMkho5Pkcnp908461lWukabNp8dyuo/vHwuxoCzk4xzg5PX17DBrZXwm8MMsqTpLN1Csm3PI468dDWmEnWpxtFcy9V+jJpwcdjV8opiUFVKnIBHHXGKy/E93bJoZUzbZi6tGvRlYNnP4c/nWZeyahbxmBJLlXX/lmpPAx1+n09a5id7xp0urm1ubl1OSpkO5gO2fT8eauvmF4uEY6v8DRz0O2ncXlnH9qjU+agDoRkDIGfevNPGltoloE06yluGvAxbykkDBQB0PucjjPbP107/U/Ed0iiK0vLbOR5flnJ4ByWJIHpVDTNDlVZr68BFyysIIWIIiYjgnB65J6fX2EV6n1m0acPmzOb5tEjjtSWC0tykhH2o8ybFGIsfwY/i9T74HUGqOpRaNPbf294kWW4nvpGMca5wiKccDI457noR71oXGgSXdn5t432O3M6ojTZHmEtjCAZzxzkkDAJzgGkkOrIsFho+lJtsZXiN5dESlFZm5A+UhvlVivOUdOcHdSwdGbTb09TOHM3rscp/wAI82na19o00vHp8sX7y3cOuDg4GCMg9OvuKyJ7aLSdQa5jgHnXGS+RnHOT9OT2rv7mJY4BDGiQgRj5ADtB7DHFc1qwMt8XSOQMeTtHIz7V6EVqdMHbQ1Y7FlaMIq75pQ8gwVYZPAPHHGeT7e5rcsdXSKYo8TQxwJsJduW5454ByR/9eq1pDdFGeWWPc7FE3Elt2Rlh2xw2ABg7R161Z8praH7EYd8k43ygZUIT0GD15HT/AOsKqWurC501jd3EqMWUtubIQgYIzwBg9MgdTzjp2G0qlpY4RnIGWXB2k9T+Iz+tcfZgNOJI2Y2yMxXchwAoH94Yzn0x/St/T7yaW3eaQzDe+FwSMZ574z2/+vWTRSOgCbyrFXLHI5OSvH+fzrc01Vh2DIGBgADB/EdaxtOPmORK33Rt3g8/jWrLhCqIx2EYyPYYH+fetokM1S4F3tlY4cc4H9aLmeGxtWuJ3UW6AtK56ouPvfTOM+2T2qpYXkcw2MyqYwBJHnlGx0I/LB71olYJ7C4hnjDRPEUZNm4MCORgdf8A69O1xDoJYXgRlkVkkA2FWBVvcH/IqvrT39rZ+TpcJe4KZVWOMnI5H977pyBzzXEeFXk0PxFDpNylzaJcbgsJLkFsZ3YIwCcEe/FekwgSRtGYXAYEMsgyWHv/APXpwftI6aCTuiaxkkiVovMDRK5EeRjCjjGfqDj2xU/kJuMy7ASWLIFG3kEH8SCee/fNc4fEenWN/cWM0UuImCI0RD9uhye3IzzUV54gmu7eS2tY5IEbKs0mN7D046frVKrFaXC52VhcxX8IuIH3ow6dGX2I7dKkvtWs4LfycrI+4HYDyB3z6ZGRj36GvN4iQ+1wWP8AeIwa0IA4GCML/Omq7fQfNY777VZXkQMc8bYwQNwBX6g8isHX9dsbG38pZknmLDAjYHAB5yfzGOtZQkRQ2/O4cZ/z2rn9SlBkIC5AJIz/ADqalZ22A61raSZxdxTrJG4G18kgjtisvxFb3R0Gd7KaSO4QqY/JyGY7hxwcnIyMVjabJqNvH5UF7Ksecheoyeeh49O1XmfUBew3NzcSXDROJFU4VePUAAfj9awnVjKNmgMfw34W1Ox1h9au1jRZIPJ27yWB3KR26cHvXXGyjkhKEEF+QrHJPrWxZXmm6goEcilmAYxsRuGc9u9Z/ibRxqenrZ2qiWYSh8Aj5BhuT6VtCKhD3dQtZGJNBaT6jFptvGk85JMpjPES45JPr2Hfn89SC2igmDBUVRnnAOP8/wBKfominQNPle6ljd3xkJk4Az1P49qkvSsBZk53nj+ef1rSN7XYCSojZc5wRmqEiRkgOyhuxJwafHdsZALqUAHhdzY57D61Ld2wnAaE8j8cj8KtK7Jba2K4jMkbpwVPTPfFT2lnDLcoEbJHOF7U+082KIxPEMAYGP8APuam023Wz1F5YwJA5xuOSVGen60nBPRiUrmnb2Ozar/eHJ+v+TWn5HlqCFBHPOetNililIKMrHHc9KtOBJDkHjoCKtQSNYlQo43BVPp/9epITtXqMil6DKtvx0HpimszAZI6jpVpWHcxtY0SO7mSWFcqWzIijByeNw9D2/H2q1La+VdWkEbo0IjYz70yRnhG4HHzfy9qvIWwBnPqKxde1KbS5JJwiSQOESRGHOzDE4x+RrCcVBORSHXbLDcIHAxJ1K+gxjH51g31hBaavJqn2iOON08sqeN7ZB6fh+ZroI2GpaXunJOwgNhTjd+Q5/l0+ucbGG7JguFEsW8OAx4yDnPFYV4c6TS13XqKxlaAIEWa/uI0SNWOwvgbR14/PGfyrR0jUH1W7vLolljG2OIjooG7nP1P55rlvEt5KzPawAw20bYIbjcfQ+gHpVzwjdSy2l1H5sQZgOFbofmH5dK8qjXSqxow2V7+bszO+tiSW7l1DRxbNpzXzJ92SN9u0fXGO3f8q4rUm1K3klhu5LiMnkRyPgEY5xnqPpXZ2k1ydCmgtB5FwJTuaTKkc84wOePSuc1jWY7axIYDULyJgY1nwGjcsoUyAjKLlgRk5xzjCkrDw7rRjrrbf9O4mjmLS6u9Mla6uCI9M25lllmESc46DB3HrggY46gc019fk1WWeDQ7trd7WYCaaWNN53RsQoRyCMMU3BgpwGAOa1ZI7i5lk/ta/EkbDBRRhcqQQ+eqkEZULjGRksQHp1wYUh2IqupJAZjwB9B35rvw9JUYcidwSsrFBNLgupmn1R01AyKNyOPkBwoIAHGG25IGA25hjbtVWa3sVlCknPdOMVKJHkgkO3DdMNxz9KiuyjWqjaCxUjkdOx6d/wAa6LoZxd8t4IiFmbptO5c7snGdw5/nXPXM9yXOxFwMcq4wT7ZxXc3lu6plyrgDg5yep/x9+1cfqEU8V2xiIDEnhTtBHrxTVmK52BaynuU06Yjam8StIArDk7h8vHOMtjAzk57VeiWO7me5w0KhMQuzDdg5VSR2J5OOfwJplmzwQzXOqxRRuy+UrMDwpBLMzZOPvYHPBx14xclsnf7PBbCN1lZ3kkG5RJIR8oDjcTxkcH065pXRVisqRRaegRcyu2F3/wASgk5G4nJ3c5J5znPArWs3EdzGkUalYYwTt5xwCQP0FVZkUag05X/R7ZNkThvkwOQCoP3vz5HGCCRpWKOVjUIqyFvm2naee5Azz/jRZDVzesYnNus20IXAJGMfzrTFx5hAY/d75yKptax+SyvIfl4UhiD6Zz9Cfz9MisOfxfHous/2brVm5BUPHPb9JQTgHaeh65AJ557ik5KO5L8zob63Nsp1CCAyThGVViGWbAL7QRzyFYY5BJXIOK1vD19Jd6etxcLKjSLkLIOVGSME4GTlSeg4YcU/TY7LUrCK6iSOW3nQOu5Qeoz0PHcVNd2nk2Mt1bbUngiYpn7gUDJUqDgA4HTn3q4xd+ZbAWriKBrN2uGUeTmRZOP3ZA4YZ6EVxx8RarcWhAvR5cg5aNdp/Dvn8qqXerajqsJhmeNYTjdDENqn3OeffrjiovsM8d2qiNViXhWLd/681lOTlrEhsfGH+0IDEi4yctzXGeJfjNonhvUbnTrWzn1W8tmKyeQ6xpn+IBieSDwRg8gjtVXxz44lk0i70zwtLNLPjy5NUgTckRBw3lt0ZsA/P91TjGSCB4X4Y8DtqN9ePr99OtuCLeC2tmKDaMt8+DnO1s4zjk9eK2pUY2cqj2NYU3uz1+x/aFa61CGQ6PZQ2KBvPilm/frhezEhS2SwxjnHUda9i8KeO/C/i+zkuvDuoyX0ULeW7mB0G7aCQpI+cDOMrkcda+cdM8J6Hp15FDBp9u5K5R1iy7AFicOctjoeD6nnrRrF7rHh/Ur2/wBDmms7m2QSIwk2q4ILGIqThlXdjBGOvHNN8knaGhq4Jo+oZrxAWUkZPb1qjNPlc5JVgc8c15h4I+MuleIbmPTvFbR6bqrxY3q4VJ87f3ig8g4/gO1SSMFdwQesXGlWclsZLK4uR8zRoWXhm5IUg4KnHOPmPb7wYDGopJ2kjJ0mtiKznHmKwQZBwM9q0RK7ApKSrD0GBWXHZSwB/MQvsPDKCFxkgE5AIzjjIB68ZBFX7fbhhKmSMkYPWly3RnrsRSGQQGZWU4+bgY/rVvQtej0zUXhusJDKoAlyBtYE4/D396nks4gmUXYT/eP64rB1rT1Nl5zE5yFJQ4AGc/0pRXI7oLtHcXsv2m1JjO4EZyOQfpXI61qlzawj7JJAbhSEWGWaOMAnk53EEgAD7vOWxXK2F9LCy2f2iVYZH+dBKwXGcnIBxXp9lpge3R4WEcCqNqpjGMcY7YxiumMva7aBe5g2FvE9ut4cTyJGFWQ5bOSCxBJPBI4GemPfOtZJIbwyMWAJzjt/nmtA2RM2ZFLRgfKWIyTkelZ9prWjyw/uLpY1DEAMu3px3659RWlktGMuXSNjbjIfOSR1FJbFoHEargHjnk077VHcwk20wnKg7vLGcd/p0q2ihVjlC8YC/L2OP0otcVjSt7UCJJANjdCvX3qydxTbGQpHHAzULzEyr1wF4HWpNwyxGEyuCvvW6KEKhcsgJzxgDj/PSljZ9hLKCx4pWbfGRt56CkiVtufyFMdrkkURL7vKK+9VNV0mC8ERcYIOTwOR6Z9OlaMLlU3L/wDqpzoJEIzgnpxkf55pSV1ZlmYiLHEkAUbAMcdj/wDr/nVSe2aCaTyhjJOD/n60/wAqSISxgkcfK4PTn/P51nXGsW4tQwW5lBYhQB97BwwXvkHI/EHpzXJOSS1BtnOeKNHvb6/hazQOu0g7iBswchieuCG5x6VXt9NtfDt0j21pdsXQxlnI5wBllUdSWA4OO5HbO4iSX42Xzywg8+WPlYc/dOM4787ifm4xii8iiQibYN74DMvUjsOfc8VwQwsFN1UtWTy63OPvbWQXzTahqEjLHcefGivgbcDapGMDHPTk5POMBaGpXUbqQHaTfnhfm28df0q34jiU3AJQyMBg7jkcnOM1zC3vkySq8YO75hg8ZA5/HFabaIloi1TWoLa2LxQSysw42rj8TnHHXpntXNjxLeO/lxNCinONufTIHI/x/GlnS4vr9hH8gx9xuMAcAH047HFUlszDb3IdVZwpITHTAPP9K0SS3FY0INYvJtVVJJVbnGV6sP05NW5b1pYwrRu/oVwVHOc9enIPSuXtJyt9gF1OMAD04rfjj82HM3mDcB06HP8A+s056FJXKuo6mJLsRASiPbk5IIBHI6Dv/jWdJPBeOw2MkoOWxgkjnnIpl/MlvuhkVd6MSWYjnntk+nvVOTVVQh4wsJ+6dowPUdOvX60tehSgd/DeAX81o9vayWFqhmaIx58qNSOVPKnJB4wOhAbg023uh9ln1uTZLcSO8dvOcFCTk7QRzgDHzHsDjHSkjgh0/So7Wygubxb52mZrcsH8nAVGIbqvzAkMcfM3BGQJr5ftNzbaSy+asAEk0oyN5y27kEbR0Ge2ehxzWlyWrDoXuYxDbgLKZCZiodQFXPyhQcjGQTgZxjr67ul2a+d5hUIV+RRjGAKx4MCOWeGO4VflijAyFVcZxt7kdOMj8K3bSzWYbvMmicLkmPpk88r90n3Iz15phszfQRsoXdv47jvWH4j8LnxBPAJLsW6wbihWPcxLYzk56cdABWVfeIPE2g3Hl31jYypL/qLiFGRHOBwRk4PsD06deOt8P6pBrukRXQRUlA2zRd1f/A9R/wDWpLlm+RiGaS1x4P8ADhgvne+to23LJFGFaMHsQW5GT1B79Kr6h4oGoQGwsLaWGKQ4kebAZh3AAOBn6/lW3rF5b2fh65N66hZYmRVHViRxgfr+FcfpsaXB85ZBtBznHX9Kqd17q2IbtobNrp4VPMfaSRjj2/8ArVwHxj8WXGjaBaaFbW1411rBlgU2yuxEaBQ4AQFgWMijIHQv0IyPQhdeWhWLaqDjnOc188/EHRvEPiXx5qV559u9usiWYVAjqkQXjO9sA5YscAkFmzjABqmop6l0480izZXnhiz8O28d9fR6bFKOTIrgL02l1Cnb2yCAcHpTjf6VaW+Y7u7ks3RnS7trR2jkyS2Wk4AwCuM/3e3Ncvb+E73T4p1j1XUnaUEC1t7r7GH4BGdgA5JOQeOMZGRh2haDoGt6rqNrc6SZru0G4b7gTMxDBC+XxxuIPsOOKfJBXbbsdTZZk8Z6LD5F9BJbQXEatGpvXDRPkpnKw73z8gxjtngiqd3r9h4qSFXstRkmUl3j0mCZ4rlRgBWEjxFR8wyIyCcfe5yOesLTVrXTLv7XqcQMs+63h8glogpzuJWPGfmB2jPygZ6EVv6Jpkuo6eEvry+UohAtgrHJLAhgjDbn0A7c1o4QhqheR2Phx21W5Nvd+DRFc/6yPMcUfnkAbwApBjODnOW9jkYHYaX8VmjC+H/EVnLZzw/6ktALPJIKiPbI5gkQLyZHliJIICjdx554esfs2rmxj06SKecMFWcKPLXHytwAD8xJwdvOPTI6y+1M3HhzzXja9trhdv2K7bzYgyAKI85Ij3FWIRNuC3bBrnnZS23KPZvD3xB0qb7Hbzz29o10HEUEysrPEB1TeP3y54JiMi5OAa6aa60a9nePzLQXKkKXiKruGfvbVwDx6DrwcGvlKGx05Si+H5rvSxd28jNbiQT2ErqMtHJbzEqyqT0YdDux0z0ui6z4g8M6daXs2hPe2skPmKuls3kmRkztMMo2pxlRHCYwcdMYwPayZNubc+iJLWVrd5o3jYqmdqtknpgLzgnBB/yM4t7Is1s8K/K3t/h9cV5HoX7QOknxBNZXEsfkRkkRTWxtplDfMylXfJfJ2gJ5xOAdoDYrtrj4iaJeT3DOlzDPDGHk2p5zJkDakiJ+8V2JAVdmSCDgDNEotfEjOdPsVrzS387LIokYg8d88Ej8DXRab4iudIj/ALPWJJYUXIR8qYx6Aj+XNVbmWG8tozu2tt8yIk/eHqPUf1HaorJxJcvGMsXznODz16dulTFuL0OezTOx0zV7vxDYTfuxZRAbNwO9y3BwOBjjv78VSHhBzqKO92j2wPzoibHPtnJ4P1+laHhWHGnTQgjdHKSSe4IGD+hH4VT8XXN1p+naZ4ksr5hb2NyJJbfOBco52EDnlgGPB6bieoreVuTnkRVqKnDmetjcjtjEI4kRUhX5QirtAH0FX7aFSqhVQr/EnpWNp2upqHj/AFHQUGIbKIOJc8yOcZ+gG7H+HStpd6yAFwoHOK2i1LYuE4z+H0+4mdMnAYZxgZ/rTZIGVCAjAAYx1FQyrJLJu3FUHByc7vwqxDOznykJLAZKZ6DJ5x+f5Gk30ZVye1TjYRkdvUVMyOjHj5fyqKAPGHEoOwnpnpVtdyx5KFkHfOeK0i+jNIoiIC2p5wGP3QMUqyBotqthug+lNuXBhcxrwDnjmq1u2W+cE7QePWom9SrjzbIcFXbpjrXPXtosN2UjAPnHfI+AOnTOBzXRzSHysr8h69aybkK8/mHOeAcdxXPNImRQRVK72QbOR+vX9BVG/nF1mKGRlIOAcjOfQVtyxIIPlVRx09P0rBiKWkLySIzOflQH8Mms5AYeq6bHFZyC4cPNIdw29vpx2rhrq22fv2AVY8ncOjNjGPzNei3kaXCma7BKEYGBn8MD865XVEldTDHAIkVeEC5B4rK1mTJnIW+jObJbiedozj5FIG457+31qFrFY4Z1hR3m2khDyMHGOK6WC+eQASwQ+YOmUPP0yaZe3LgCP7PGis+1SqAZzjHbNXrcR5xBZy6deeW0f7yQbjgcoB7f5/StWfUHitgsVvtOOpbkfpWm2nyzXE83kGV2bIbHy889axNQjMMUqXcgQAA43ZJ5HYH+eKuTT3LS7HLX9y8t9FFBHti+UMSeTn8O34VRvBLDORBJ5akA7cn09D+FaKLi8YSJu+fKsxyeeSf51BqAma8kWFAQG5xjHf2/zzSvaViz0S0ummnutcF7NJbCR2t4kmbaWZlEeUGFbldwxz93J7K+K9j+xPLMhW5uQBElwTHuUD5gWxldxydoJ7dKbqUc95bwW0H2eK5cM93EhKtK+1cIpwN7KuR3B4HB4rTWO7ExnvI1a0iA8nDhg54IJwDjAAznHpSWrJL9rbpFdpD5yGGAHKFhkvkk5JHJz347+9dNp9g4HmYIA54HWsy2s3+zxxxYWT77mRD8xPcjI+bHXmrVzqviDT7dZYNGimjKndLvJKj3QAfox+tarTUzv3Nu40+2vLVYbu3EsYbftk9RUCaTptqT9hiazkcFC8DlTj6Zwfx/rXL6Z4u1MXcguo/tkch+5Em1kH+yB147Hr61sat4gt7GBZxDdu8qZjRoHjyfcsAAPU81UXB6sltM4bV7i5Gq3MV/fNcyxOYmZnJwAeoz26HFaOmXDRQER3RZOwxhVHPHX0rm5WnvNQlnumR5J5C8meBnIOMenX9K2LKNUh8nIVScJlenb09D9K5lLUwOlW4hIDeY2T1CnAP4153q0dxHrN5IpCtLdtiEseQWJyfcnPPviurMM9uoz8yg9VOQePz/AP115n4jkmnvpGt55NqoQqoxDFsk9RyB0H4VbV3Y6sO9zRJistPk+1axaQKMiUhQW44xjdu6nOfoMHIxw5vdBsZdQk05Zk81TC135rqxX7zRvuLKG3FP4Dnggqc562DRbexhg1a5t/tFyqIxtggmckLjALngE5JHTqD96nwX+nr4it7mPwpp1mv3N6iOM5I5IYbTnngYGcA+4Iyte2p0pHn8Wq3I1Ly2uDKxHyxxZkLjjPyLklSMZx9MjNei6Le6jcaW8+m6fK0Tori4uDGqEN1wDznqOSB0z1xSvoo1nWYry706N5I4ikYDs3lhwp6k9DtUksSfTjdWt5Uly3kNAVi8vaQuOOcgZHI4J5J7UqlRSSSQ7GRoXhjVL3xaZJRPcXX2Z5pGgcD5AyhsDuQHIx3r0BvC0GrXUGmeILDUoWUiMXEbvbxyuRuUs8bfK2Qx27tpJycZAFH4bai6/Ee4+0ECD+zy+AQSzF8gnHOeHxnPA969IvTGbQSZMMmxyI2AG9dwzwD156Hpkispyb3GeXah4NtrKOS+sS01wzSOftKKGG4GRCXQcLgKMANk78Z+Y1etTdW3237TDdGyUpLHJArTB2Ayf3SZP3k5DLuPB9AN3UtNmh8dP5VssMCxhEZI9zbZBGvVcMBlM5zjGOnNWo7a9ttaukh2MsUby71cBmUYGPm5/iUD5ugPsKlu4HB6v8OvB3jXw9iO1gRbiUyxXEczSRleoAHBUdsLtAyvGT8nm998JPFHh4xReH9buvOtmZYtO8v7QsQLbfOh8zCplCTvVg3LgYIIr6O07+zrXTGjvWRba6Xz590jIArkEtuJG3JxjBGMYHFTXVnJcXV3JFBG2wCKF/NG2VSN27joB5hOfmHy8Yxg6wxFSKsnp2E1c8d8I6n8QdC1DTdE1/SUNvcSR2wljkMgjRXKyHy5CJQ27rIWYfLwuK9l0yEw6iwLhhsOz+gpY4IZrGWW3heIgpHufI5XrnvngdRnp7VIElSRFMYGweuOPT37/pWkJc+trHNW+I37V7iJxJbzRo2OmMgj0NZcHwr02a6udUnS4iedzIiebuQbjnhQobHpls/WtKzVGmiTy125BJxjjuK9BcMCcksckZ6V0KjGove6HPOjTq251ex4kYW0H4pXMd5qUNgJLRX+0tJsUrkADPqdvQ+hrvLTXvCdnCPM8TQTt0eV7rzDz0G3PfOBxVvxD4Z0TXJo7jVNOWeZB5av5jphck4+UjIyT1z1PrXPWPhL4a3mq3Nhb2Syahp5UyxiWf8Adg4PUnB9COcE81z06E6Emo2s3fW/XU5KdGtQbjDls23re+utjtlWJYs5IXOFUY5xxXJaPM6fFzxHZuZAbi3tp4mLdERdpAz/ALTH8qteJ/F9r4ctbdpLS4u5XyWSAD92i43OxPAxuGPU+nJqe30ieb4jxeIrWSE2cmkiFZCThy0m9eBzjHOfpW87SkuXdM6Kk1KaUHdxav6NNfqQ+MfEY8N6DAxuGjuJ5PLiVUBd+Odpb5VIJX5mDADPyt0q/wCDbPXIopNQ1W9haG5AaKzil88IMDLvKSTI5AA4YqAPl4OBxB8bXNlaT+E/GXhs+INRs5iCQiujggFHxtPJV25wDg+paneAZNei8exLp3h/UtH8OXKyST2t7K0qI+xiGRmUYJbaOrHB5J7Zxqp1E/w7GSxClVTV/TXT1PVpYnaNmjGDjkdqz4CBcbHIJPqOlbEhGwjaOfesi7BSQTIhJTriuioekPl2s5jRc96yzESrBhjadob1+v51qo4fDk4HQ+tU7xEyydO44/z7VjKIPzKhdXfaCuMfMT656/pWdqlklwjJnDE7hJjOD7fX/wCvWkLePedp3DGT7nGM1n3tzZrdxW090sRnLLG0h++yqSR+OMDPGSozzWc9FqRqzGl04yoPMnMbpxtbHP8A9as+7hhtgS370+mcfnVnUfEmi2tgZ4muLwJkYgj38ZOMkdOc+/fBHNU7LxL4X1VIo7N5GuZCg+zznyeSCcDPBPHAzj1PNcssTSjuzX2UmZD6c1xMWSEGT7+Rgbehx79qqCziiXzrgM0oGEUKMp3/AA6CunfV7S3uvJu/DF6p4DNC+4Y2glsh8g/e4yafLqmiS24E+l3sSHqzRyHbhSeTg98dOAGHJ7ZrHUkCw0zz7U7y4FkjWqbInByMAZPofU1xtxpt5dOEeN1U5JLfKP1r2k+H9B1iN0jOoRxy9WZRtXIyduQucBc9cnjpWP8A8K+tJ7qaOy8URSSfdEUtqyKW75bccdefb9EsfRfUtUpbWPITpKW53u2525x2HTGMDvXP6gy27vv2sxf+Lg9M/wBa9Q8ReHNS0JUa5mimgkY/voCXi3jqCSAcj6dDkZrze/iSfLksMOQcxg598cV0Qmpa7ohpo7Sy8TW017JfzTtd3V6mFjhtZtk7Z6gMoBIAXAHpgk103h5YBFZ2lv8AalXaS0U0ZVWPfAYsQACPpwee6bLaDXWtIcrpumwoJiFXbOyAIegxjAUZ6t5Zxxknc0W38uAt5TxfaGyFIxgA9SMnBPQc9K6IRJN/TreQx+cV2q3OM7s/j+lakax2wLSSKqjoXOPpzTYYQ9qI0kePnAKHB/UU2XR2MTkTAysDulKBJD9HQDH4hvoa2TsZmhZ2lkluzW8QjV2LHCbSSeSSPXnoazvE1rat4Uv3uQmxYWZSTjDAHaR75xWbbQX9jbm2F7cRyggebKqkkDqAvPBGMEkkdsVgeMV1drLz3vPPs1cbocbAhzjJH8Xpk9MjiicrxJeiOVsbUORucAnqGPQden5VufZhDHuwoAyCcYznv/KsW1lkV97FVK/dLHsMf/XrSS72RERjJC/Mc5//AF1yRjYjoOmtZGIZCSo6+o9c+lecwWUkuox+dFC6SyPtKptYgEDAJPOdgr0CylcttQYQAc5HPf8ArUWsW+nm8aOO3BSNRGsSs0ezJB6r9047jmpqT5dDbDdTBkt5pTqkswg+wyW0cNspA3KTv8xSD9I+n90ehr5o8ReIvFlp8Sb3TdO8RyWca3ht7YKpAXBG1QFU8fOBz1719XXQvgtxcW1tb3M6xFoYnchWkxgKeDj+EjGck9OAa+VNlzP8W9Pu71sStre6eJJli6NBkLvxuPOMdT+tdmW2bk2r6HTM+pbDStLsrOOZbtxGf3jtLMzMxLAn5txA54wcjPORWsdNtPIRitu02MFEjAABOTx0BA+vQVzdhq3nX00cvkYi2kBk9Tj5QByRgdW7fltR6hAZ5Ps++do32uNwBTPPPOcDPJ/xry5KRR0XhC2tv+Eh1V3ELxBYYVwvKyBpGb3HDgY4OM+tdJfWUdxexpbXpRI08uG2c7lZ8klmJBbGHUY45z13ccF4NkktLfXtWuZZNjz+ZvKtlVjiVWIxnPQn8K7qW8urfV47VrdViVPNIVuN2Dkj03MGOMcjuTxWm2gGlrelav8Aa5tiQExZLnG0SNxgsV5x8gHfgHqOK46bUtSuJbguxhfdLFI3l7QVBxjOMYAz0PUj1xXSNqtxcIJ4ZSis6gSKd3mKVbjHscHr/D78VoNNjuY5DeFTA0W0oRgErnBT0GOc5446USd37oEmk2y/2PFPYGVApBDOxclXZSx5PUgAfTHpinwr5N3KyzzRoYBtiG0qOvzHjdnke3zH041zpcC2cKhSi27B48YX7oIXOMZ4PTHasDxAl3YabJfaZbtO0fLxxxmRihYbmADDJAycZ7cehGmBMrBWEIO1QA2QOPT9Tk/Sp8+YE5Le7HpWfA1wbLzbhI/tLcMysSGxx1/D3+tK04Cq7dB14rqor3UctXWRrkvAweGQFgMFegb1/Gum0HxDPeL9jNrLKYhgyDAKDtuyQP8A9VefC/HnhZHwvID55xXf+HlhGgW0gPL5csOCeeP0FdML82hCRD4kutWW1lQwNDangyr8xYdOSPu5B6Vwmhaj8QtfSW/0SHT7a3eQQvczRoJHCZwHdgS5G884OMmvYYVVof3m4g84JzXF6z4B1r7Y954P8RNpMUrb5LF2ZYVY9WTGcZwOMfiBgDDFYepUknGTS623+84sbh6lRxcZNRV7qOjfbX7/ALzGbwb40u717y48WGK4kAikjiX92Igc7cKFBOS3bjNbDP4t8H+HLTTdC0iHXLeKIIJCSssTY53Luy655GMYHB6ZpsHgDxQWRtV+IGrMGwXjs2aP/vlt2P8Ax2ty08G29qqC417xFfYGP9I1SUc/8AK06dFxXupr1d/8yaWFcfgTT7uV/wDMb4E0nVdJ0C4vPEEm7VtRnN1crx+74CrHxxwB0HAzgdKg8W+Mk8PusDS2NuzRbjLdszkHptWFPmc8dSUXp83UCe1g0ddavdLgutUeezWNpBLqty/LbiAFaQ9gp9Du9qwPFXg7UDr0nivw9fNFqquJBbzoHRyEClQegyqjg8ZzyvUXOUoU7QN6nPClalq1/T7XNXwbr+q6vZzS3djfRwJgx3F9CsLXGepVFGFUY9TnI5NdD8soOHxnqOhrkdD8bjWNAvZjp80Oq2CN59iEIZiM/dB55KkYxkHj607TxD4g8VeAYb3w/Ja2msLNidXYbflGSqghhzlD83QEjPeiFeHKle7sTTxEIwSTcnZvzdjri6wZiGQQ3GOw61DcMZHDADIGML1NVIDcG1tDqTxteGMLOYgVTeBk7ckkDOe9WBtLjZJ82O1a8tzqTuhn91SCuTgkduec/hmuH+K0Edr4XgnJBSJZSeNx/h5/QnFehpAJXUPj5emOvPFcl8T9Jl1LwJLbQth2YRbm/hDcH69M/hWNaneLNIOzPD9IsLxIVis77ULe5LBEkiuCyY3D5hzzkKe/8WO+a3bjRpPsisbZ7pCckTWLNvyPmPByM7jz7HiiHSks4I5GjtUkCGNDNwc5GO4znkfh24q6NK8xPNW309VZ1f8AiOQOi8HHB5xz0wMYr5mpRqt3Wx3RaQy20WKXCybNzABlV5kGACxzw3PynoTkjuTWo2izzySLJHc+U0e1ldbp94LbsH93wCACT04wc5qGHSUL/Z0e22+WFLiBnYnuck9dxf6hsHOTnVFhGkCD7JCoTCfu9PwucYwOpAGWzz1Y9a5p0proXzJmNpd99nlTTNUtJRdK8MVu13JKWuGZS0TLxkcIQwwM87Qp4PRxreQNb2S2r2XnxlhDbQCGPkKGw0m0kAAdunoKzdb0bSL+0W3luIUvlsVYyxIkbROsgZD045x0GccemW2sn2S7WXUr6zRol++MMGLAAkjhQw2+/bGRnMOlJ62GpR6j/iBZib4RXt7b2EUUdoYZI4xOXbd5gjz6fdfHfoffPz7JcTSKEkCMfvcZ2/hj06V9A+JdVs08F39pazJcLexqnlKqIMrJE6kbQOPkP/fQrx+60i3ltYYpZFt2xv4yc/l/hXuZdeFK0u5x1pJz0PQzaWdxbW+hedcyyAedIJZFV4Ny4VBgNwoGNp4JUc5zjpdPRRJ5qxeXGg8uNduMD/8AVj8c1g6egEbiTzDf3ZMkjSkDYhHI4UYDFfrwvoK6m0aGFck5XI+X0/xr0k7GRtWeSAVABxVxnQIBJJtJ4UEjLew9fwqjA8ZICt7DbkEfjSy2yvHPH9oBMww5mUNx2GVIY9e5q1JiZFLd2sm3zHWNzkbZOCG/u+hOeOK5LxjqNraaBNatcR+dPgJGvLdRkkdhjP8A9eui0/QYLOKaNFdYnlJ2ibO9e2eBgDpgdQPmLZrK8U+H/Clrpyz3q2emSuSsEqMIgz44+UcN054JA6VTcnAzd+h5xAo8uXzdxUoRyO3v9a1omfc0ca71YY4bhfr29ap2QlusCAxNjIKoQxyCOPXvXmfi1PE+s3tytwdT0/RV8wKLGJjI7KAVK7QSxJXG08DDA4xmuemr6N2EoOTsemxa5DBdSw2VhNfSR4TbBwCSdud3cA+nqPwhzqup3HnQaBcRzCSPcJbllABAblVHzDkZznp+I4XwhJrWn+Ao/s9zr6XN27W5szYzJiP5SNwVTk7y/P8AtZ65Lakkniqyhbzzq4jdztke3l8wg8ENkbu3A64xxUzh7252RiorRG/f6hqel38tk1q1vcncSYrWcwg7kAZ5zxwcgA8khSQRtxm3Gn+CLCaK7utP8LSXUcrTxEW0Hm+bsBBX+L7+F3EEnaMc4rmdV8K6tqNi7Jb36QIBK8sgaFN0blgHdwQg+X73HIHbpTtPAGqwaQl3pN9pyFGO91vPM3YRVyzEYcZ4JyBjn6XGEUtJWGd8t5Ff3E1nbJppE5ZIks4YtybSdq8YYNyOnOMkY7c5p0HiuDxeLDSNJutmQJ4pT5AeXJz9/Abdjkgtk9xzXP8AhHw7No+tA6rNap5DEDy5cgnywY+UzuxhSMnjoOc10Mvi7SfDN5bTag906pFh5oY3uIw6qBlmPzKBkMeA2SQM5ajk5XaKuB7B4JsfEEsNzYajophtbdG3Wxt1eLLZxkplRyDzk5IYgjoeq06bR43aCawdJgJFM0csjuGVR2kLYAxwCcDtndx5n4I8eeGby0xY+IZLi5+80qvLvBGcIGxyV55bnk4yBXon9sXF7cQXs8EF0q5P28xhvL+QqCGbKq5zzwOrY68YarRqwyzDYeHYWazg1TUYxPIzOJkVgfu7QNuDjpjgn5j1NaRFy8AFqwnU8IwUqCRzhifu55HPIwfSsODWNLu5Ymkt3WGS4ktTAsgRmVUlbeE5yW8vjA+YMmOwqC80w23jiw1db66+wLE0FoveK6kJLAlcKyFYowCeeG6A5ZpAb7X7xThpk8tWDRhtoPQEg/X5cj9K53XtZTS9KupJmZvNaOKNevLttxgdSQfX/wCv0q2GuPpWq22oS2uqJczme2tUk3BImC4VvOAU4bPygkEY5448vvfFWm+I9a1bwpqNu2mz210kS25jezuSsXlsMq+GBD5HQBgFPTliUHuB1On3Bm0RJ5Mb3JyQQwI6ZyBUEsxbbAH2FhxxxjH/AOr8q5fxF8RdP8H3Gm6K2h3dytzBLKuZ0DhlZQoAC4bd5gwcjPPXjM2meJ9L17W/slrZ30FwYPOYXCrtUElSpIJ+YHr/ADreCtFHJOMrtl6SCSS53CQgAklgCc/55rsvCOuraRf2bdO4i3ExSEEgeqnuB1Off3rKsoDJcx2kMa/M4XrjrgCvQ7bTLTTYFjtowB1dyOXPqf8ACuildu5KRaOv6baplriJuMhVbcTxkdM1saddw3tkkyttbALR55XiuebT7G8lRpof3gHyyr8rD/H6GtG10dIlSR7mQlP7mAM/lmtryv5F8xvSY2cdSM8UyYxwQb3GeeB0JqshjgXcZnJ4GXcnH5ms7UHn80pK5MZ5Q9qyxVb2UG0Z1qnJG6Oc8ZfDfSvF1yurRXUtpdlQpYKHV8DAJU85A4yCOAPSuMuvg+kIeZ9YuHKoWIS0G5yB0Hz9emOa9TsS4cO8jCKPKkDv35H+elWILi3vFaSKQsoOM9AfeuOnCjiUpzVpP8bdTieFoV3zzjq/U8q0C88GeDNLubuw1a4vZZ41ZkKfOQpJAVQoK53d+OK2fCMd2vhKfVjbBJtRnmv0g3bVAY/KufQ7Qc/7Wa09U8EeGbrV5dSm0iCa4ky5RpGVHY92XpyeTxzznOaxLn4m6LYW80d3pV/BfxZU2ssaDa4OCpYEgDI6+nOK0jD2TXtGkle1jGK+rte3koxV7Wv83r18jEtPiA1sgt/E8Fx9uilKO0cSjIHqMjDdQQBj5Qe9dFpPjnQ9W1uDT7BbppZi2GMYAGF3c5bP6VR0Wwsb3w3f674psrOW6nd751niVnt4T9xOQTghMgdTkZ5rZ0Gw8L3cEGs+HrG0w2QkyW2xlPIYfMAQeSDToqtonJW/GxnhnirxXOmvP4rf5nRqT87Kc5HBx0/zmuY0bxLDqt3eadqx0xITO0dk6XCt9pAzxj+8AQT0PzdO529L1jTtYvNQsrVxK1o4jmGMoTz37jIYfgetcssPga38LX/iW18Oo8NjeFoXijI86QBEBUD+DeQACMcZIq6s9VKLVtfmd1WpJuM6clZXv8t/u/Mtal4L026lDlFUg9+MD8avWvhHQUt442aQyjAOGHBx9Pasq38Trf8AjmHQ2heOO5tI54pmBw5K78YI5Xbxn+8CPpsW9zolxr8ulQakkuoWwLyR87ge+OxOCOnIzz1oVWMtPO3zNqeIhP4X1t8ywvhnTgcRXMnPAAAqvJ4QtEGRcyjjAJPIAPqa5nVvGGqN4ybw7FqFt4dt45DGb67Uu8nPBXI2gHjG7sQd3Nb5sB4Y0LUdTl1a81K5ihMhkuJNxkIB2IM5wCTwM4yRXG6kJt8q0W7HTxqm3y7Ld9rfiY974WhWaRI3kJfq3GMAAdMc8D9K47WfC0kT+eTNKyHdkn13A4/L06Vv+DPFFzrVtLYajcmW8hQOrP8AekTOCT7jIH4j3NaWvPAlm7XMqIsaEtnGFGOT/nmsadeEoe1hsFLEwr0lVi9P63PKLqCVZ5JVlZxEm0EYySep9Ow496wNRnUwrBLOpYEMRIhPr2Xv6/zroJLhbqSfa0gUgkMQck5yDj1IJz9aw7m1cXCytNHt2bdyxscnPqKWHrxrx547GGAx1LHU3Vo7Xa+7/Pc7axkdXMzAh5MEjPyovYdAfT8AOa3rK8Rn8vaUx91u3+cVyVtLKitJjg8E5/Djn8PwrbtmV2WTcc9ga9BHXc6y1ncHA6+hqxJMEbcTknoazoZILaxN3fXEUMa8mWVtqr9SelZ3iHXI08O3s2kXUV3cC3bymtXWTa5GFPXBwSDgZ+nWrSsNJsi1j4n+HPDUrW88r3U6kqYrYBtpH95iQB3z6YOeeK878e+Jk8X3cGv2V+LawsImiMEkIcsztlmLbhszhRwrZ24wTxXBXel21noU83iASFWUSXflMY2jRjmTBwf4ScNnPHGCDXbaJrGga14cMfh67iksGjEEfkS9NqhMFWHb5frwT1rKpNpXWxvCCRd8Pzpc+HheWl9DBeI2/wAu5s2kC452ld2VVkU9Qp3E98CugvrTULzT4byGHSre+a3Jj2Qzb9vBYL8o289j0II9a8jv/HX9ga4thaXccdzIzrIA7StJgHadxfC/eyW5PI68V0ui+NfEviWdLTUZLZYE+aWRm8sALwOnB3Ejjkc9cVjOjJe9bQu53GgxTWIgtdP1PQ5J5lIkEqys7Pt5O7Awo6jIGfl6dCXEOq6lqMB1C78OXNtFc4uGCPclUAJkQgoFR8Ak9ORxnPODcaj4Zsb5jb6lbwy7FiWVDnGTnauGHzH6HNc/Homga8S+oakLi8TMWbdpEdkYggyDhX53nkZYtg5ycwlfWX5DO28Uf2T4j0qDTovFGmw2YlNyYpIjH5ihQq4UsvC+ZySflKoMKevO2/g2MWyLb+MY7JXkkRXfTvMUtluD+9U4OF6cHA7EVwmo+AJ01hNO06W5iiu4nh86OVU4C8blAAKlgoK4HylzuBHHYaJ4H8OWFpDerqN1HkEQNLMzM5YnYDlcMoDHC4AXkgEfMdnywirP8AMfSfhb4htde1W/TxLpVzp90ojO+FoJBLGwjz5aEoMYK43Zyq8c5rXl+Gv9r6ddaba+IIGmjQ7fMRVVT904G/eQWXHCnng4IIrVtJIofDEU1q1wwuJmukcNt3edJ5gbJ4/iUfTtkV0PhePTWuWurexmtzGJFMgYsmUI+dBngj5cY25DOOxJh1pp3fQVjnfBHwQ8Y+G9BhcXXhvUNkq+Yn2ueO4C5xg74ipxk/xdT1r1ePwlqdhaeStisjZLAW0glAGcYHljHQDkgYwOO9WHnllvtMS0jAtJI83MawbGVnUODtxkKWLEjruky3cHZt7jVFWW3vJ5mYudszEyZ3HAQY6YHB7DHfs6jVR3luM5C9m1FLmG21Cydp4m3oLiLzPLbBBZdwOOCenqe1ZmqeLEu9VTR1tTqPlT28sqxSrFsmWVJY0ctnBICnBHIA5AOR6Tb6neq15BaXjN5REewDK5GD9MYJ6dPwrj9W8B2viqK/vNDS20LWr+4DXN4Lh4PuoESVMKyhgAilNqhgTl8jLRCCvowOgsNehuhBEbaa3VwFEm4PyTxjkbunPXnOB2rivF3w0t/E3i/VNfvJ7JGaKGJfs24SFYwSHkBG0v83UEnaijIxin6j4Rh8OTXGv3viPW73UoI3Wzt5JY47KSVYSVLxRxqy5O8H5lwxJw38S6N4ui1XQItZZJLeaZdgSJt5Ziu7gAcZznAz1Hpirc3FWuByMXw4h8LeFbm8TT01RI1J3NGsyFBuGAOQoP3jjn5eTjAGHol5JoGstPZ6MZJY4mjIZXBwSCfYYKrzjofrXoujeJxZILTWZbO03eZbqu0iFmRCxUZxsyOQvzcK3oC0viezvdT8Ly2WgXkFzJKSjFJVyzbmyByMMM8kdMe9QptO4mrlLwp4zi1DxNDYNYPa3SsZCu7g7Gz6A8gH1xjmvbQUuIBLARIjjKuG4P4183+C9K8YeHPEya7q+mX072CuP348+SYEY9zwM9+OD3r1nQfHVp4g1q1tLvTrfz5FCJJCxZQcAuhyMcFlxznHJxyD10q0Y6N6mMqb6HZqI2lAjmR9nBCnkZ9f1rThd4kLu4VAMZJ4FZcFtdxXbSvLNJFk7RJjOM8A4bntzj37kFl1q6C5KWbDbEcOWUgk5xyCM4961rYmFGPNM551Y01dluW6ju7W4bycLHko/0HX/PrT4z9u0gO/8ArFGRkenas6S+89wk85SM8Yij4NX7F4IJmEd0vlkcxucFTXBTqxqz1ejVnsr+dvI54yU5eun9IaGRfD0825FDIxLdcHBAP8/zrKsHmm0gxWlxFDOGLKGJ559B7Y/KtLUZLKOzaBpwoDcKo+brk8f1rn57y0eRES3giDHAy/zEfy/Osa81RlFXWkbWv3322M6slBpX6WOgW6AVIriWGScjLeX/AE/wqhd6RpV3eR3t1YWk9wowJZIlZgAcryR2PP1NZwUwgs5Zh0DKcg/8CHFaelpeSQSC4AKbz5ZPDEdfxHPX2roweNdaXsqkf1+//MqlW9o+Scf68zF0S5ju59dtpNj3cd/KJojySnCoSPQoFH4GulsIrKz0xY4II7a1jJwFQIqck9uByT+ZrkPE/gKz17WRf29zLY3gAWSSMZWUAcZGRgj1zWZbfCOCTD6rrUtwM/KIYRE4/wCBFm4/zmulSqwfKoX87kRliIS5FTT87r/h/UqRaBqPiHxjr03g7xCLCEXCGaeC4dVkLqCwBQfNhw/UjHAqtqHhXxBpUk3hyLxpZW1oFVzb3zvapJGfmzGPnXbuyDyDleR3Ppdp4ZGmeEJtI8LzrpMjN5i3HlCZiwIOSGPOQoXrwKvax4fsPEWjwQaniUIoZLqMhZM4HzArxzgHA46e1Zywt47a+unoT/Z94PT3t93bXp/SOBg1Cz1vxdpMPhmNb1PD2nylrkKQssnlCNEUkDjO0g9+ccDnzyDVI9N1nTtQsNOvhrVtcFrkysWF0WJzkHBUnlcYOc+vJ9MvLrTPhshs30LUfsEnzJfWpWTzWx0k3EFW64A4I6AcgUtEfUPHHjS11KWxFro+nYlUEhnllx8o3Y5I4bjgAYOSc1xV4ubUU/fvt935WOWvR55KCl+8vsl6a/JLfqZWqePrbWrT+y/EHhF0EgJjaScxtG3QMuYyQf8AJyOtKwXxLqHwr1PT5FkaG2ljMDTK24oCSwVscqpVG46DIHYV6zqXijSfDzxx6jqEcPmk7EY5Zu3Qc4z3xis268RWVyrzQ31k9soDb4p1OPrjpSnRTbU6mtmuh1ywnNJ89W7s09k9V1PCtNvp9F1uC9UtvhYF13Z3IeCowO4J+mPwrp/GesrPYRafFbybJ1EhdMcjOR05OTn8qwfElrHa6zI9sWa0uo1mgA5XaewJ7DBA7gYqhPLJdRQSttZ1AgjL8/KoGBzwOf518r7edCNTDvq/+H+8+Lr46rhKFbCdW1t+PyasJZrLcXjTlGZAPnYAY6dM9O/TvUEwSXWRCsAWXyA52oxUrwBzn29P5V1S6WdP0eQyRIrOEaQE5AJzkds4rCltmi8QzhWlgURIFaOMOw9V+bgds9+BX0eBoewpWfXU+q4fy2eBwihU+KWr8r9P8/M27BFlt9joBxgAnGT05rWs1jsyORjGOe1ZdvchXEBKgg4BzXI+L/Guo6Bqb2VlHbOsa7v3+Tn5QV6HPU+9epF3dke9HUzv2jpft3grTNK2kws094TtyA0UWF/9GHr615j4a0iystCyQskkiDzsDoV+XGc+mee4571J488d6j4uurSy1a1u4obRyYzp8oiDM4w29WR2b8CMZ9ag8LX9h9hi0hVVmm8zyi0Z8zAJIBO8ZG0HkL1+uT2tSVNI0SscjHpWpzavd6oNTngCTeRF5bk8K4AXG7lcgj8a6XR76+g0KZYda1GQ3GF2tIzeWWOSevHAPTBwcDrTYNI1m20ZLHTptNnaF2d7iWVo3kJZtvARuAW9cn1FRaraeJLO0+z2um24VADGsV4G2ooPGWVe4/Eg4xmrlPn0uira6nYeCNNtdSW5utas7a6jhWMLJPAkzTEKmfmYEgZ3AjvuPTFdbBPpltFcz2WlaP5EUbBI47CJdhBHBwg5JBJ788EVx3hG1vbPw9DbXti9hcTz/PCGDMIjuO5o1+bccqNoAPDcAEVfaWaz0G62abq17542uLWwmYqWdySyhcqAF5PoR1NcM43m7DTK2u2ej6r4j8P2Nxa2xlluc8K0I8tcylR5ZBBIAQFcYyp5OSe/h0nwwmkvrGmaBqUOquQy5luyhZn+UmJpDzwjsFzxuz1NeLaDqd2/xAtL25s7iyltLKUm1kgKMxXYCMOAclSQOmcHgda9ftb7Tbm3TT7uY3O9QZRNhjEwVWALYyTlSvAGPm7hqK/NC0fIFYNZ07wxeatFqOr6ZcyGOCKSCe2vijyRMS7bixAQrubcu7GQCcKTt1ku7KayeEf2xAwfAMHkltmRzkDkDnHGDxuIyBTdaXTodOk81vLhWMB2WXDqi7f3hB4wB8xOC3GQSapaZqlmzWksl3bSz3CRxxIk+53DqCH29VU43DjBCj1wOe7avYo2bPVfA2m6TY6G+qXsN1bIkEEVyY5iOAgUbQAW5A/h4AJzjnb8Kf8ACN2UIgi1W4iMk8kawND5khYsqKgYYyFJU/MS3zDnpjzvxVp0OoeMdN0+G6i/0VGuY2ijUSlNiYQAEZ5Vmz6cc4BrpvCNlNZ6pG9un7hCbaaRjt3jj5z3JZmV8YyuzPVhkajZPuB6ZD4cutPuPNk8RQ3caBY1DWzQ+Xjjg7ioGAR93OMfjKdc0y7gFvHI0PzrKFf+MBQzEHPTquDg45I5qv4qvLix8Jand2zSCeC3d0JXbsZU37uCSCB8wBGevSsHQ50ig8m4vjPIls0U778EPtKM+R/e6gnpu+uIbtsB31tZ6lZym+jtfNLlVeO2KzSsx4+6pyAAx6r9OKeY7v7Av2vS57SNyu77RA8JYhj1UgY7Hv8Aoa5tvEcoBYXOCYsnI3BSuS2SOBk5HHXj8eWv/HGp2cAgNxeIuFj8/wC8m4qCAUyS4OWA5xglcEth7jKOyA3Pi3IX+EGvzQSXMjtpc7QzxsCqy+WVVv7x6rt/3ec8V5dY6vbW/h/w+LmSSK1sbH7SiqMlmYeaCP8AZ2kAZ28hucCvSrjxld67LbQeILO21m1lsoppbWe3SaJy0mMlGX5gF52FfmJ+6SBikZvCkEniBr/wLppsoofsjEIbSIwGGH9zEIgFManchKklSADjg1acZRsB4ND4ttPGmhwXGk6dc212L6cyWskILRMkc24jBPy5vI1XIzwR0GT634W0q9s9Ih1WeTdcXIaUMZAyzyP5QBAX+LCHGAR1ORUk/hX4N6Vf3Nz4c8L6rpJiuGPn2ly9wN0kqFtv2guCMwr7BsjH3qsR6LplvrTa74f8TeKV+0Li30jUpIzYBUKuqxrGqC3J27fMbcMOc5zxVbkk7Qdl/WgkW9Ou9Wl8NwRajc3FvdQxpJ87FfMLdyRn5gqcDt8vpir/AIX1+K919TZi2gu7eSdkeSNXdjuwzgkZyQT7kHNZ1xcSpomn63cW63M1yscv2aHCld0XAJOc8E9up9DxhLbavp/iQyx2VjbeZC0g8qeR2jIkTOHEQ+8MoQDnGSCCOeRXu9bDPZ7TxRqc9zbW92kMkNxIqsQpVlVsZIIPXBHart9JbWk6rHKJWXjbjke24/h/9avL9O1xrjW7WPUrOKzCQkG/uZoIgz5+dEXeWxlM5HBwD6V6XptpA8aXYninOf3ZVgQDnGeD1zn6UpxniZKm1d930/zPNxlPnmoxXz7FmKeQwLA4ZT0KoCPXj1PbrmrqaZcNGGZvL54yeT+FQ2SbfETtKTs25Qkd+B/jW5vABHT2rTDZfGTbqu9m0Y0cOpX5zEl0idS7GdRngrtJB7dc9ayL7R7lEV48SJH820L8x7/lXTTFjKFIyvXJOKrPIQNjHdzkd66Z5Xh5Rtaxc8JSkrWMOwt5rm3M0M3l3CnGwAge2Dn/ACa0LTV7i0lePUELKhC5fqOO3rTdNRba3knnRYmlcsEz90Z6fqar6jJZ6ovkCaETx5KEMDg9cE9PQc1xLDyoUY1KcuWfa+jOeNF04KUXaXbuast/BDLGAQxc7mxzlT3HrWvZxxTxq0UivHnhgM1x9nbD7OjzHcYgFKjnjr19if1FdBo0rRiaSM4jjTd5QPU9qrDZjUqVffXuvbyNaOJlKdmtGWdQ8ReF4bO9sb/WLeExoY57dpvLlww6Bc7iSDkFeORg1wmneLr3wnoOh6JNYrdW9vHG9/LLIongimkYxBY8g7lTYW4x8yg7c122p6domsvHqs+iW9/e2q5iVztY8g7Sejd8BsjOOnUcPrAsPiB4xtobXwnfWs8EiG+1C+RoDFGp+6FDEMxBwN3Iz04yO2rUbtKDXlYrESlo4vXp5nqPkq0R84KwYYIIyCPpVSc2sEkcZnggdh8kfyqWI6hV7/hWH4a1/UbixuLXWIojfpqsmnoLdsI4C+bkE+ke4+p2AfeJravNO068ngnu7VLie3YtA7AbkPfaT+HtxnsMbc/MuaJ1Rnzq8TlpLHw3rPjPV4LzR4rm7hhhMlzdIHX5lOFQHO0ADJxjJY1h634K8L6bb3esSWUypbwljEkrEMFGccn2x1/rVa08Z6fb+I5dT1a0urE6pbR7QFLqjJJJFg8DH3CTWhqPivRPEPhzWtN0y6e5uBp00pxEyjAXHUgc8jFeZUnQnFuVr6/8A8+Tw9SDclFy1tdL1Ry/jOyW98K2epRqFe3w5AIOFkwMY+pU+1cVo9m13rMYRDIsX7zBGeFxt9O4Ufia9NvLEt4XjsCFjnltFSSNhkK23GAM8cn61yPgSEFr+6aAsxUQYK4xn5m6dOi/SvGxWF5sZTlbfV/L+keNmGXxrZlRb2lq/Pl1/KyLt5cs0E0pjEW0Dr1PboRj1/lXMXjXF3r1xLDY/aeF3eZMQOgxgE8dfTuea19cvX+w3kLSKjrhi7Nt3L3JHf0J6Z+vPPSWcF5c4XXYopFRV2oUU8Ac4dicYK/TGOa9lK59W3qWnvo8+aP3bAg5LYz/AJ9a8y8fm5udYu9ioXkUD5mIwNg9j9K3JzPJfplpEAIG5uTxk8+/tUWoW/2u8e4dd0DIrAr98/KB3OMcfpXbBcrTCL1PIrhp4JJ5Z7G4lVFL4iVXYDjJxkd+foDWvobGy1S2vY0ERhVnQyLtG0pgg56HBzg46V06HSbHU2KNKkjfKWeHPy+mR19McVdj+yz3CNBqForIWK+Y/lNzxwGwfTNdMp3VrGtzBtL621n7SY1t1fO5njIw2D2x78/yrRj0+HUo5SrBR9nZC+B3A5GfYtTp9GbULBotStEubViVEIAcHJ+VlyDhsYIOOM1bbSLexsDawaObKB+GjR2iYj0DLtOOv9aiSXQLnG+FbbWrnw5HeWevpc24T5UmizIpznbuBGSOevOSOTmtbS9U1WTTFubu4haWULdtICUBV8kFBnKnBHOeM/id2x0DT9MsZ47C1a1d/mbypSVB7nbkjPQZ/wBmqEWkQW6xwo8ggto0jSL5QMIAoHTJAAPc05NNsZe0ya7+wx20Go3CStty6s6/KqqVyevdV59CSD1pZ7nWljfzdTmZEhdg0km5EIUEqADknauMbsfOD0zXFzzeKdC8aGGWS3v7VwZGhCtG23jO3GQrDHBHB546it3UL29tDF/aGhG6syrSL9juFc8/KchgCOCFPXIHtUyoPS2tx3JfEHiGWy8OS3xNjqO6No457izjYxBxs3hmXK/fGRnnGDkV5vHrOno9vJBptpbM7ZmjtZriAMjAMrbYZFHViO3BHBrrdW8T6Be28tjf2uqWvnhEd7m2G4gHDkFScAqegBzz9Rzt1beHb3UrmXT9Ta5u7hVjRRCYzkgA4DKCDx06cdTit6MOVWkmK6O30DxlqHi7xFdSuio0QVjJHJKECkn5QjsQG4BLLgnkHqa9E0Jr/U9Ql0G6kil+3tL9pluQzsHCBlkUjYFI2AgqARkcgjdXl/gbRZ7XT7qWMLJdmQiRSSWQcDt757c5z716N8OLmSX4hCDUY/3kVvI6FVwCMqCD/wB9Dpx9M1x14pX5ehSZ6lrslnpGjGw1i/lK3MTI00cOWlDLsYsTIBuOHJ7fNgAYFchMzfbJRod7ZwQbXRbq4klVirZBDKqtlgT94H8+8nxIkmv10mJCI3DFjGWySC20AHsc5OcHjIxzkc7Hp98ltBFauJGupFdQhLEbGGS/y7sEt1P90n0rmWqTKudNaf8ACw4tSW0vrfw9q2l3G1PNsbl45UVuNwE0abgCRwBk4zzkgyeIvD8k2mHTILeUCSPykR32upKbQoI3KTgnB6gj+LJrqoDHDpEMcsYxFbDLs2C2QMHGfx5NZ9ndTW8ouGu3aUTZRnkUMGJ4xuIX5eSR3C+vFZyndppWA5aa18S6X4gSK10fULyOG3t0Vwjukmwjn5UAVgzc4Gcc4OM1Y8Qak0NhLFqE8wuIpnFrPNHsKxtIrBWzggHe3J68g4wBWxfeLvE1vPzGZo3D4dWjXYcqNpfaVJALdOMrjOORLF4vu57Brtbi8tJQpkKsNjLySqsAMBsg8cYKkdgTfnYDzXxPrVtpNqupX98ba3N2UVpDks3zMxUbDjJ68r0HIya6DNvqtrqjaVdmKSW2ma2kkUbVPlbUbB67T83AJGT9B1upeJ7oaVPc6lqk9xZqpmkN4DMgAG4sxO8AYUcdPTJxmpfSadpU9qRpOkRrPbyRyB7KIEgNFtTO3HIeTnkkKQOAop88WkluB0V/oabI4SVijijWBGIHAUqABnkdB+QritTttRh1gyR3EcbMjRwFn2pJliVHPf5z0HPvkY2bzxbrtrLPC15azQYyP3YLrkyBhwoyAFjwexY8nvj6wdE8WaK1jr3hrT7i2R8yEzXEe3y2zlTFIpA56dOme+MoxV1d6AcJqEN5/aqXV9ey7mi/ceW2CpG7IcDHGRjAB4H4V6r8N1uT4nXyJj9mUHjJYMzAsxGR6HPpXFeJ7Hw95c1zePf2p8tAYbaYSRuu9gFJl8wjLYxx0Y5ximaH8SdF8Glb2PSL64uFhdsT3KgttVhyREuDnd2J59q6Yrm5bdBSV0fS0buJOYO/BI6VMZzGp3vhmGRxxXl3hL44ab4o8W2/hu50S70y4u0KwytOsqlxklTwvB4wRnkgECvQLkSR37csVXHv27f57V6N01c5WmjQErS3Zh+zMIQgYTFhtLE/dAznPfPvVaQIIfOgwzkZAByPasVyunXQlj8SJDG52yR3O1fnlYH5WVk2s2044PO4gElswxafLbaXNI2t3axWxMgaHbsiWMYAYAcgBfmXgHnIyTUOXSxF/InvpkxsurhIAwxmRwucDkDPsDx6A1LHY28loPIcDGQro2cEHB9uoIqrdabpk1rPaNqF7IIIwsy4Y53IU37ipYkjOdpxnOeSaa2kKoj8i8uLe7MjmJ0HyNKUJ3FANp4XOAACMj+JgcKtKE9Jq5EoKXxK5PazNBdFZztZQVbJ4HGPyrorT9yltcRMWd0ww5575rnJ9JuI9Se4XXGitW8tXtPJ3PlikY3Pkt8xB54OWbJOKvW+iyjU4w+vXDXki/KWj4ESOmdiDCK/3QGIPXO3IyOOlg3Tvy/IxjRcXojrXM0kayQokZBGTjr+lc34k0/Xr29Wbw94lOnM6hJ4JkEiMB/GufusM4OMZAHIxmo4rnSorm20mLXZkULJaKkwZLiWSRpB/rTg5BilAAH3kU54Si409o9SsVTXbmFvOZUhMIBnygZkBTaFTarn5RkMVbdlQD1yjK3f5/lY2kuaP/Bt+Qsvhq5sfBllZ+Gr1DqFhN9qiubrLrczFXEm88n5hI/PUZHpmqMdz8V75TC+l6FpacgyuzPtPqNrt7cFavFba0tQW8RrZrk28styVC7pEUADBQRzBV+X/eJKtnNLYWAsxaI2t3E1xbjEhAC7kMrOFYcv1yoLOTjcP4m3HIna118wdNfZul5M1tH0hNJ8NxWT3f2uRWkea4ZQod2dndtozj5mbjt0rCie6/shZNR02zsr0sd0Vs+9Sobg5wODjof/ANVi7ltbs3WinVx/pA8xbeKNjJGBIskm4gkZJkUgYGAQcMATXN6lDYrYP/Zmu3FwsMIDeW4lGx2243qMktsYZByGG4/NklVI6K3Q1Sta3Qq+InaC1a4UsZeZFG7kEc4rnYNYgJkhhVEdg0ruihST0y2AATzWtqs0l9o8jpKFZ4SoLdeRx+eep9TXm1nNLbXUckkiMxUrjIz6Enn6Dnr+tc8kimryuTeIppJbW4kjWRZIpMbijMzcE4468Ducetc/b+J003UPt1/YsY3iCRS22CjdM7sgsrYVcA4yoHoM7ur36SaFc4CK6hHw+GzyDg85BOf1qDSbkQ6+sn264t7d7T5p4ZljUvlMBVdgBkbs5wcpjscEIc2g7FOC3ZJCPLYBWIJbr06jv/8ArqzNaKVDkrGCQu5+gz/Lpmm3eo2yJuUyH+E/KQD+ANLDfwMASD05BBOf8/0raz3Fexmx+HmuZEdoFb5dq44xz0GOv3jUF54ODStKloOB82Bgn39a6WLUbYQAWyFXCjGcYJ/Ony6pLHHhlR8jkAY/lWt5Cucq/hqOZ08uKSE+WigKcchQv9DTk0DUY4DGNQunhYbRG2TgdOM/WtmDU0WUqdxcjgjnn+ta0d88wBMIwwDFcdPz/KnzTK5jmL7S9XtXlhjEcsRcgPPGTkZOPmByfqT2696pNFfFiv8AZyR4O4Okp2tgjrnv+Pc9a7wLbPubYM/3up9KVLSw+X5MvnJXAIHbjv6d6pPuh8x5/faGtxClxdaSHaUYYq/LINw2kFfU5xViws9JtIZbyeMtNLyBcRltoPBCnbgA89c59RmvQfsljPEkTANsBKo2Rt5yc4z9Ka+iWxZgIXjUHIYMcGhz0sNSuef/ANnaNqF6s7JEBjlJIuhxgMDk++frVpPBemJE17Bp1qkxV447jjcQRgkEDOMnBxjqfpXb2ek6fBKxaJwxjdQCRzuQjr2PNOh8M28VwXsri8hJGC0b8YPUHHaocuzGecWelxx3E5zHJnaxUIMEgnORjBOQD+Fd54L0+zjzcvp0IuIkd45YWMJA+UFW2YyO/wCFX20gMVX+0XHzBf8AUYAUcjOCPcfnWho2nyWTT3EUoYFQjEKAr/N2yWHGGPr+dRU1Wg7nP65ANSlQ3ErAtKsYBZiVAc/LkEHHTvVjTNLtraZDarMjqQNyyswPGDnp6YwPz441p9PS4lbeCz5LKNm3kt7fzqS1t3tDmOC3dcnPzsD3wAO/19zWMk9h3Jb+wfV7ET/aprO5VSI7i2ChtpOQMOrLyDn5lJB6Y5zhan4QnNvBK+pXt7JZK4hkLJGWMgwd2xApIAXB6g5IxjjsbS/SLT28zSVYoFUSLcY6luSNpz/D75waT7eZPuaZvBfjbclQ2D7L7DnjtSUHugTPNJPD09hqP7i+1KKILsAdgF5CggeWAQePQ8dc552otChltre2s5LW3YqFClMR8AKHYI43Z2rkk4bCgj5QB0c6JcpDbrpLICRGNtwOBkcAeWBgent3rJSG5DqYrU4BH7synKjdn+6eRx2x3x2qmmw2J77Q9LuZrC4ia2tI41xctFbNucBWCqSr54yclc8HvVW50VYNXmCamZoCICYnR2XaDz8xckEk7s7Sfl4zxht098dMkt47GVGZWQSNKDtJ6YAQcDjg80+W5tbe5u0lsbpA5ZConyD0GQdvHGff9azcJDuzE1G/u4tSka10+C4t5AIm33rAseoPMXGMEbc4OB0NJpTjUXuFuYEsZkO2CRZnfdIAoDEbBkAjpnnH5XJIGmttsUEjSNKHwFAyQeCWyM8DHQfQVLHoK214iyWs8Y4lLqyyMrsCx2g9DhgM9M544qvZaDuzCm8NC71oXerSRwwJDGwtrGcspcOWyzsqZ6r0HYf3RXPX/hia61Rsb2SQSRiSLYzc7iHwzL+GDzx2Jr0d7ExmNo2v8qdjxPGoDLg88OBnkHG3qMZ70+3t3jui8MV1PHuD5a3RPmBORuB/X2HHoLni7Ijm1sziPCfhnUNJ+IfhieDTp3SK8hVpUMX3BIrByu/IGEBOBk8j1r6VlG9y2OTyR65rzrRNNjg1u3v/ACrx4ohnkAbOf4UDEHJwTyOnevUobeOe2jkjcurc9ODXVTcndSIqO7OO1WPSZdOXUL6whuEfa4WUggIThZMnkLt5PoMk9CavvFYXZfeUR7jzInKuubgHaskZByT/AKtQcYICgBhyK3RpyRqoU7VBzk8YGTwPQDoPQAelNg0u0tHV4VfOclXkZgT8xJOTzksxPqTk84NXa+5n7MyYBov2iK0mitZTKrsrzLG3mA5dhxwSQSxwMEZJzUTXej/6Vp9lG6GBHcC3iVCrIBGyKGGQdpUA7cbXXacdOjgsrKKwks1QpC4wyiRjuGAMZzkDCgY6Y46cVXuobOSzuYlAxcAmVgfnbPBO71xgewAHYYaiL2fkjOksUa8nmM7BXIIj+UojDbh1BH3v3aEZyBjpU8cGmxFUYJNtXYC4BYLxxuAyeVB578iq915kkwUOFQj94ST19MVRlu7eFWPls5ByCF4/OndDaXY1SdLiczi1glmJDeYQMllyEJOOqgkA9u2Kh+zWshjkiRLeePd5UsSLuhyMHZkEDIOMYxj6Vi3F88oCEIhAyBGePc/zq5ZzF9g6Hvzkdqzk0NRi+hsrommXGlQWstlG0MbBxGwypABADZzkYJ4z1pZtJ05ZVf7GhdHLAkAkknJ7d22sSMEsoParonhEAjLMABgcVAbmLbtBAPAIPGfelZF8kexiNpttZWcdvEzKqJ5KjauViwo8sHH3TsTJ+8doyxxVCdbFEdJIoXdgodyi7nIJYEnGM7ixz6sa2rqFWkLk8kd2IrntQtwHDbd3JzhiCePWpkrC5EtkYN/dW66e8KII02DCDAwD+uP/AK1cXfkw2coKzAI/ABwGGMHJ7fexW3qz3NvIPtSr5SqArfxL2wPbt2rjfEE89xpRitbhQ8vTcOmAQOOuMj26VzWuxlWS9t30+4LmV5GCfuxH5m5M4wAVOfvdAOM8dBi1La3N7p1kbUXwtjaQuYohtjVvnAKEAjkAnAxxtJHIxmaBZztaNa3UcMtwbEAzY2h39RzxyMgA8cVu6tBDFoOli/igvQVdfsV1ClzGjKxG9VkzjrtyO3c5zXRGKWg7FJLOZpGZ0UnPJznPqM/n7VbFoohZwirjqFwTj+vU1G19Glpua3YsvQBgc/SnW18HQMIjuPsCeuaaizIcbaIAkt3IBqjNbvKSinAHHHP41p/aUlJjMe085P51VuJRFF8hHI2sSen4VtFAULeG4t5PMQldpyMeprfgLMhlkPO0MB6dKyILiJ7gQb2z/fxj/wDX2q0l39nhVZcjfng54+tXyiua8d6qZ8uMYPbv/nGafa3MMzZkXn1z0/CsYTgXX+t3ADJyMf55xTZrnEJMLOuw54Gc57UrLqCOgkvkkZRAzfL05AHY/wBK29NmEqbJ2wQDlB0/H/PeuDhup3u/vJ+7TcQ7c59cdq6Cy1BksV8qQbxx97ue59e36VnKJa0OoYxTFH8lOcDBGCCfYjirPkwTbFe3jceuBmuYh1VzIsZKZZuFRuBzzkHpV6TVSW8mJd5z821iOOnX168VHIHMatwlla2rIIwqqflSMfjx27ms2K+EUvlxJIEGCAfz/CkWZp42V5JE3fdDDcR7n3qtNcW1uwgSYbmz35yB0AH5VLTGncvcy/vG3Fh8pO7PPHoPT27VbtUS4TCM+OOcDLHuTx9fzqhpDSS6fFHcOhkK5dguAGx1z+tbml/ub427qCcEMf1780rA20Oi0+cy/u3fb7SBuP8AOeauJp020IQc4GGzWvCg3BcgHjr2+lWgu1iQpx0OTiqUSrnPyWk2VQOQ4ILbTu+mPeo20+6EbCRYnGO649fQ1u+Xu5CkuMsGA4H+c1YaKOSHzB1POKdroLnFXumhInWK2UehDEEev9agMO8uJCWbcSScckd662aNAScAAHnjgD0rOktbd5GljZlfOQR09c1lJBzXKEekRSbSQxUdgBjj/PStCKwiBYMyhwACOh/zgUoCwA/vMqV4+TGPzpRcxrOsynOOC2Mbh/nmhabg2SppkXDPkgNkckY/Kn/2fbyNhVIHUkjn1x+lPkuY1s2ckDHIOPyqJbhUQbp8Fckt0BNVcEzZsrFBKBs69Md66ABbe0RVAGQSB3Nc1aajDDEkhJJP3SO/0rZXUlMJkxuOOgHb0/lWsZDLMkM00W4kIOwHJqNbWP52Ls5C/wARqJNVwxAUDJwagurkPCQv449P8inoA+dYgDjsM5DnNYVxMHJA2Mcc/Ng1FcXkk6yq7sAoBwGBGf61l3rmG2WVQScfMjHoex+lQ5AxL3U3ilUyyvuYgBVPr/8AWNUJdTmeTcLj5gcFc5/Wqtxd+fIEnwrLyhwePY/rWUk4MwQ4z0b5sjr0+nFLmIaOqt5I5oxLMiSMSdrKoyf0571rafeQi4AZEUAYAx0x9e1YlpKwgDWxJAXAG3kcnqPwqxBNK03zoeTy23HFNy7DR10k1vJb/aFdcgdAcjNYVxebrg5jUAdORyPp9cVCJrjeI0hYIOPQ/j61SuN6Sh3zz2zU81yrGgNSkli2+WcAYLNWfefMpfzRjOCoP61Vmu5FACBV4xt7Cq0t2HQDIDDOEwOc/rWcmNxZSvP3qrIfmXr8x6fX8/0rgdUNrBfGeKETM5KvwCN2MDBPXtyM11l3aSTwSRq0gDsSoR+nQjrxXL3+ltCjy3D7EHOSODxjrnArNaC5Snp9wZprdpYS25XiYBMN/dGOOo3DjPbpmrV7aRjwtoyTwR7x5/71zDCVG5Tt2ygrzuzw2eOh6inYCzhazukVlRJfkY4yxDA47kA7cDHpW5fpFH4PktLOz+yR298F2xRpKJCVdWOxCu3Bj6tz82K1UkkgsSeANK0zX/G6aLqd5dQLJbwyBrdgrfPf2dqRllbOBdk9PvAdsg9Nf+DPD2nWfi2ddd8xNMsVvdK8u5DreJ/Zkl6zK4i/fjMewEeWNu585xHXk02nafq1jb/2pYWt7tiyouIlk25GDjI4yOD7U2XQdDeWUto2nsZ2Lyk26EyHcrZbjk5AP1A9BXowqU4xs43ZmrbHtv8Awrzwjd6jbWFn4hurOS5u9Q04XF+6LGkun3Qju3+VMbTAJZUBK7DDtZm3jby+teErWTQ11fwzo/ia50640hL61llt/OL3MmqpZpbu0ce1pDGxfy1O4lSRlRXmaaJosKyQRaPp8cT+XuRLdAG2klcjHOCMj0PSo7zRdHd3uH0mxM0wfzJDAu59wGdxxznAznrgVXtaf8oXXY9k13wB4c074OSeLNO1i9bU1gtLlbeaaNt0ckdk8jiIIDtX7Zy27Cjy1IJfNeV/biVKzs292BJU9B+f+c1kWWi6MkMxTR9PUq6yjFsnDqxKt0+8NzYPUbj6mppQMAYGOKznUjJ+6rCkkbUNwitMnlqTwoyeRj+YqreTSpFj/V45xnAyDxntmsS3kkDriR+WPc+n/wBenSyPPC/muW2MpXnpUdbCL8WopK0gGU5VRuI4+mDn3rXF64g/dM4YMuAGyDzn8PSuDR3S5mVGIAwR9cV1mlsZZUV+VOAQBj09KUty0bVtdRwybkg2tu3ELx+OO3bpV4arcROVjkWSR+fMI5A9c9e2KpABY5cDq7LzzwMgfyrOaeVZ7chuSSDwOeTUIHE6Wzkla8WOaVpJG5OM/MM5z+n6V0Elrb/ZonZ1MsTFmLnIIPBI/A1z+kANHJO3MnlEbj9BWq00qjaH43AcjJ54PNTvoS1Y19PAkaQRNxtJI6fTnOec1dtb1IZ4y2GbeVOAQQSxAyMVhWbMviGVVOAFAH51marLLD4jaOOVwouGXG4njev+Jqb6WEem2+oLI6ujgBhkjp64zV5r5ZGIBwcYLe3+cVwsEsgm4bq/+NaE9xNbsphkKkr6Z7VEpMtanVwXbgld6Lxk7v8AD8aSTUQY8KFBA5B4rkF1G9OlrL9oYOVzkADmqNvf3sjvvuZDz/exT57EtnW3OokKcbOuQDj/AD7VnyapGgZGkIJ5wD09uTXF315dMZi1xIeowW479qfExkhidySWiUk+tK9wTOlk1aBrkosmQFxk8VWvNXaIKIQGycc444rm5CUY7OM7s49jgVT82R5PndmyD1PvSZZ0Unimf7DAhdPMkdFJ9OecflUra9DgB5NzNg4P3TnP49684upZQ0KCRgv2thjP+0avNLJGk7RuVKRhlI7Hjn9azkNHqmm6uk06+YvC/KvPfvj/AD2roX1AC2DyyYAH19xXkGkzSrHAquQNuf0J/nzXQ393co+xZmAVcjn60lJopanax6qHfmQpjpjDA/jT5NYBjeGRZH+UgENngj/9Qrznz5vtcI8xsN94ev3utbF3NKkqKkjAbsdfeumMm1qQbNrqsIn/AHuPnyCS3U//AFx/OqF/qqR+Yjn/AFZ69Oo+lc3dAG/MZA25xjt1NVNSlkIQliSFwCfY1KGmalz5t0gltWjJcZAJx9RnjP8AhVO2ecREygK64GW9Bz/nFUjdXEdnZssmCXbPAOfkNUTLJa6pJFA5RGxlRz3NSwaOvsNchglk3zMhCEtk8cGr6atNf4lt5HKJ8pjJ29+uO/SvPoHdlnLNksFBJ6n8fwrQ06eZQHWQqxGcjjnFDVkCO9tdSuI2JMmexB7+mKbqN0GVCZAU6jJ5xWOLiaXTbGd3zI5wxwOePTpULu7iNGYlQ5GP++T/AFNYqb2LRdubrMYRSvT7x6VmhpFbfFJmQZYAjqKqXZImcA8A5FQ3jsljNcKxEqBgrZ/2WP8AMD8qG2Wi1LrcvnGGNumfmVf5A5zXOXsE2oXpiW7k3kcqTkIOM9geM1Wilk/dtu5J7AeoFaVozLab1OGZSxPqcms5NoYy20ZY9IlMr5UlcKsWCMFwOvfr0+vtXX+H9N0y81y+WWGxnimiiuIWgjMbupzknKjHJJIyfvA8ZrA09mlFnG7th4bothiDkHg5HOeTz15qaO9u7O/mntp3RzDEOTuAGZBwDwOEXp6e5renqtRM/9k=" alt=""></div><font style="font-family: wingdings; " size="5"><br><span style="font-weight: bold; ">7 آبان روز جهانی <span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 153, 0); ">کوروش بزرگ</span> بر همه ایرانیان عاشق ملیت و هویت ایرانی فرخنده باد. </span></font></div> text/html 2011-10-07T16:33:12+01:00 gard-e-javid.mihanblog.com محمد تاریخ و فرهنگ سیستان و بلوچستان http://gard-e-javid.mihanblog.com/post/150 <font size="3"><span style="font-size: 8pt; " lang="AR-SA">سیستان در کتابهای تاریخ به سرزمین رستم دستان مشهور است . آنچه مسلم است سیستان در زمان هخامنشیان بسیار آباد تر از امروز بوده است . در کتیبه های داریوش بزرگ در کرمانشاه نام آن برده شده است . داریوش بزرگ از رخج به نام سیستان ایران نام می برد . این شهر آریایی همان گدروسیا باستانی یونانی ها است .</span></font>